Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561
 

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1-6ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1123
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 11522 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่ายบุคลากร และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบุคลากรให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน