Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP
 

ไฟล์แนบที่ 1 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ ป.1-6

ไฟล์แนบที่ 2 เนื้อหาการสอบและตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP. P.1-6ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 3239 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน