Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    กิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา 2561
 

กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมมาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 347 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน