Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China
 

Chinese Winter Campin China ค่ายภาษาจีน เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 473 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน