Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การจองภาพหมู่และดีวีดีการแสดงของนักเรียน งานประจำปี Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE”
 
 
ด้วยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยการสนับสนุนของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานประจำปี Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE” ขึ้นในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561  ณ Saint Gabriel Hall โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตามหลักสูตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีและแสวงหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหารายได้ในการสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงด้านกายภาพของโรงเรียน
 
 
 
 
 
  • เว็บที่เกี่ยวข้อง

  • มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 481 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน