Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบชิงทุนเข้าศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 
ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้กำหนดให้มีการสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องและไม่มีค่าใช้จ่ายจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รายละเอียดดังนี้
 
1. ทางโรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4 เพื่อรับทุนการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
2. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3. ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
4. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและ Download ใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือเบอร์โทรศัพท์ 053-252565 ต่อ 132
 


ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 472 ครั้ง จาก งานอภิบาล

สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน