Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งการเปิดเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน
 
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
 
          ด้วยทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงวิกฤติสภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ทางโรงเรียนจึงติดตั้งเครื่องฟอกอากาศมาตรฐาน PM 2.5 ทุกห้อง รวมไปถึงห้องกิจกรรมในภาคบ่าย และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ ดังนั้นการหยุดเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านผู้ปกครองในการตัดสินใจเพื่อคุณภาพชีวิตของบุตรหลานท่าน 
          ทั้งนี้ทางโรงเรียนยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางทุกช่องทางการสื่อสารของโรงเรียน     เพื่อความเข้าใจและร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนและครอบครัวในการพัฒนาบุตรหลานผู้เป็นอนาคตของโลกเราร่วมกัน 
 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
                                    ขอแสดงความนับถือ
 
 
 
                              (ภราดาศุภนันท์  ขันธปรีชา)
                                        ผู้อำนวยการ
                      โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม


ไฟล์แนบ 1มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 950 ครั้ง จาก งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน