Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    งานวัดและประเมินผล แจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 

  ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2361 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน