Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนนักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 

เรียนผู้ปกครองนักเรียน

          ทางคณะกรรมการทุนการศึกษาจะดำเนินการพิจารณาใบสมัครของนักเรียน ถ้าข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับผู้ปกครอง เพื่อขอนัดหมาย วัน เวลาในการไปเยี่ยมบ้าน แต่ถ้าใบสมัครมีข้อมูล หลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทางคณะกรรมการมีความจำเป็นต้อง   ตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาของนักเรียนโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของการสมัครขอรับทุนการศึกษา และสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ห้องอภิบาล ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562 เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.2-ป.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ในระหว่างปีที่ขอรับทุนการศึกษา
  2. มีความประพฤติดี
  3. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
  4. ผู้ปกครองมีรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
  5. ผู้ปกครองรู้ และเข้าใจปรัชญา นโยบายของโรงเรียนเป็นอย่างดี และพร้อมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนด้วยความเต็มใจ

 ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 387 ครั้ง จาก งานอภิบาล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน