Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562
 

งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พบกับกิจกรรม D.I.Y  และกิจกรรมเสริมความรู้ของห้องสมุด  ช่วงพักกลางวัน การแข่งขัน English Speaking Contest 2019  รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับชั้น ณ ห้องสมุด และการออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (เวลา 07.30 – 16.30 น.) ณ ลานกิจกรรมบันไดงูไฟล์แนบ 1มิส  อรกนก    เลิศธนาผล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 248 ครั้ง จาก งานห้องสมุด

สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กรคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน