Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 2/2562
 

งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2562 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP

ดังเอกสารแนบ


  ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

  ไฟล์แนบที่ 2 ตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP

  ไฟล์แนบที่ 3 เนื้อหาการสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

  ไฟล์แนบที่ 4 เนื้อหาการสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EPไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3
ไฟล์แนบ 4


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
มิส  ทัศน์ทยา    จินดาพงศ์
มิส  นงลักษณ์    สมบูรณ์
มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร
มิส  วรรณนิภา    กันทะมูล
มิส  ชนิดา    ขาวผ่อง

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - แจ้งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 2/2562 (5 ก.ย. 2562)    มาสเตอร์  เอกกมล    วงศ์บุตร ผู้แจ้งข่าว
    จำนวนผู้อ่าน 3043 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

    ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน