ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 2/2562

งานวัดและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2562 ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตร EP

ดังเอกสารแนบ


  ไฟล์แนบที่ 1 ตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

  ไฟล์แนบที่ 2 ตารางสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EP

  ไฟล์แนบที่ 3 เนื้อหาการสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตรปกติ

  ไฟล์แนบที่ 4 เนื้อหาการสอบวัดผลฯ ภาคทฤษฎี หลักสูตร EPไฟล์แนบ 1ไฟล์แนบ 2ไฟล์แนบ 3ไฟล์แนบ 4

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 
  • ปฏิทินกิจกรรม
  •     - แจ้งตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 2/2562 (5 ก.ย. 2562)    โพสต์ :
    จำนวนผู้อ่าน 3225 ครั้ง จาก งานทะเบียนและวัดผล

    ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนภาพจริงของศักยภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร    คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน