Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ และห้องสอบ TEDET
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ และห้องสอบ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 (รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ และห้องสอบดังเอกสารแนบ)

สอบวันอาทิคย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

08.00 น. นักเรียนเข้าแถวตามห้องสอบ ณ ศาลามารีย์

08.30-10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

10.30-12.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเดียวให้มาเข้าแถว เวลา 10.00 น. ณ ศาลามารีย์

 

 ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 1222 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียนคน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน