Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงบทบาท และความสำคัญของตนในเรื่องสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและจะได้รับความรู้ความสนุกสนานจากฐานกิจกรรมต่าง ๆ
 
ทั้งนี้ยังมีการจัดการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนในคาบกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้น ป.1-ป.3 จัดวันที่ 6 มกราคม 2563 ชั้น ป.4-ป.6 จัดวันที่ 8 มกราคม 2563 ทางฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 


ไฟล์แนบ 1มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 363 ครั้ง จาก งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน