กิจกรรม Paper Model โมเดลกระดาษ
(13/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)      
กิจกรรม English Melody
(13/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)      
กิจกรรมวาดศิลป์ สร้างสรรค์
(13/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)      
กิจกรรม MCP Science Junior Invention
(12/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)      
กิจกรรม DIY ผ้าสักหลาดพาเพลิน
(12/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)      
กิจกรรม Life Skills & Wisdom Knowledge ทักษะชีวิตและภูมิปัญญา
(12/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)      
MCP October Course กิจกรรมที่ 15 Ukulele
(12/กันยายน/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)