[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
พฤ. 1 สิงหาคม 2562  6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5 (9 สิงหาคม 2562 , 7 กุมภาพันธ์ 2563) Montfort College Primary Section งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  รินลษา    เจริญสุข
 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 6.17.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
 6.1.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
 6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
 6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 6.1.5 หารายได้และผู้สนับสนุนการจัดงาน Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 6.1.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดง/DVD Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 6.1.7 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 6.1.8 การจำหน่ายร้านสวนสนุก Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
 4. จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Primary Section กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มิส  อัมพร    พิมพิสาร
 6.3 อบรมลูกเสือจราจร และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน Montfort College Primary Section งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 งานนิเทศการสอนและคณะกรรมการฯ เริ่มดำเนินการนิเทศการสอนให้แก่ครูผู้สอนตามตารางนัดหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ส.ค.2562 ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น งานนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ มิส  บุษบา    ศุกระศร
 งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ธวัชชัย    ใจมุข
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดระบบการจราจรภายในบริเวณโรงเรียนกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธิเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ งานสื่อสารมวลชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด Montfort College Primary Section งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
 ครูวิรัชดา ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตร STEM และหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
ศ. 2 สิงหาคม 2562  6.6 ดำเนินงานโครงการค่าย “Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ” ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) Montfort College Primary Section กลุ่มสาระศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 การตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
  งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) ณ อาคารโหลดบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 งานกีฬา เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 สรุปการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เดือน กรกฎาคม ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) Montfort College Primary Section งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล ( ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ) อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
ส. 3 สิงหาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
อา. 4 สิงหาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
จ. 5 สิงหาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว) งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
อ. 6 สิงหาคม 2562  ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูส่งคะแนนทั้งหมด ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่2/2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
พ. 7 สิงหาคม 2562  ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ห้อง ป.4/9 ห้องเสริมทักษะ 1 และสนามฟุตซอล งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ตัวแทนฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสต้อนรับ Mr. Daryl Khong, Cambridge Manager มาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ Cambridge ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
 ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง
 ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
พฤ. 8 สิงหาคม 2562  ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
  การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานประสานราชการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  ภานุวัฒน์    ต๊ะลือ
 ครูวิรัชดา ครูบุษบา เข้าร่วมงานเปิดศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ประชุมคณะกรรมการครู ป.5 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 5/7) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
ศ. 9 สิงหาคม 2562  ครูประจำวิชาสอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 งานวัดผลตรวจติดตามการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการจัดหาร้านโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2562 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
 การประชุมVideo Conference เพื่อวางแผนการสัมมนาประจำปีคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ส. 10 สิงหาคม 2562  การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี