[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 1 เมษายน 2562  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป
 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป
 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป
 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ
 6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.3 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง Montfort College Primary Section งานเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ
 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ
 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำนักผู้อำนวยการ
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำนักผู้อำนวยการ
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานร้านค้าเบเกอรี่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน Montfort College Primary Section งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ
 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ Montfort College Primary Section งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ
 4.2 วางแผนเพื่อจัดระดับ เตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Primary Section งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ
 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานประเมินบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.1 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.2 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.3 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.4 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.5 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ เชียงใหม่ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
อ. 2 เมษายน 2562  ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ เชียงใหม่ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
พ. 3 เมษายน 2562  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเดินทางเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 จังหวัดเชียงราย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
 ประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 15 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมฯ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 6/5) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3) Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 4 เมษายน 2562  การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานประเมินบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 จังหวัดเชียงราย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 5 เมษายน 2562  การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร
 เชิญประชุมพิจารณาบริษัทจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน Electronic Blackboard ครั้งที่ 2 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2) งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ประชุมพิจารณาแบบก่อสร้างร้านจำหน่ายน้ำ/ขนม ครั้งที่ 2 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ท่าน ตรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานเบเกอรี่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร
ส. 6 เมษายน 2562  6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง ( โครงการละครเพลง 2018 ) Montfort College Primary Section งานเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ
จ. 8 เมษายน 2562  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร
อ. 9 เมษายน 2562  อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทบทวนหลักสูตรฉบับครูผู้สอน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนสั่งจองแหวนที่ระลึก 88 ปี อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พ. 10 เมษายน 2562  ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4 Montfort College Primary Section งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
พ. 17 เมษายน 2562  ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร
 ฝ่ายบุคลากรเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
ศ. 19 เมษายน 2562  งานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2561 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office) งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญร่วมกับภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
จ. 22 เมษายน 2562  การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์ครูและขอบคุณท่านผู้อำนวยการ 2 แผนก สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีนักกีฬาฟุตบอล Montfort College Primary Section งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ. 23 เมษายน 2562  ผู้บริหารและตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ( โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 24 เมษายน 2562  การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
พฤ. 25 เมษายน 2562  การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
ศ. 26 เมษายน 2562  การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
ส. 27 เมษายน 2562  การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
จ. 29 เมษายน 2562  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
 การประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
อ. 30 เมษายน 2562  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 6.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียน Montfort College Primary Section งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 6.1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเรียน Montfort College Primary Section งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำนักผู้อำนวยการ
 สิ้นสุด 6.2 การตรวจเช็คการแต่งกายและพฤติกรรม (2.1) Montfort College Primary Section งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สำนักผู้อำนวยการ