[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ศ. 1 กุมภาพันธ์ 2562  6.19.2 ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการสำรวจสถิติจำนวนนักเรียน Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 6.19.2 ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการสำรวจสถิติจำนวนนักเรียน Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 6.19.3 โทรแจ้งผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงไว้ Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 6.19.3 โทรแจ้งผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงไว้ Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 6.19.4 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 6.19.4 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 6.19.5 จำหน่ายใบสมัครแทรกชั้น Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 6.19.5 จำหน่ายใบสมัครแทรกชั้น Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานร้านค้าเบเกอรี่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา) งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานร้านค้าเบเกอรี่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานวิเคราะห์อัตรากำลัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานวิเคราะห์อัตรากำลัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานประเมินบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานประเมินบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.1 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.1 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.2 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.2 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.3 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.3 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.4 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.4 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.5 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.5 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 นักเรียนดุริยางค์ ฝึกซ้อมรวมวง งานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ฝึกซ้อมรวมวงเพื่อร่วมบรรเลงบทเพลงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 28 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) งานเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - ป.6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมนำเสนอการจัดกิจกรรมฉลอง 88 ปีก่อตั้งโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ) งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
 งานบริหารระดับชั้นป.6 แจ้งรายละเอียดในการสอบO-NET ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในระดับชั้น ป.6 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
 ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม EP Family Night ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 Montfort College งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 งานกีฬา ประชุมผู้ปกครองเตรียมงานกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาแบดมินตันและเทนนิส Montfort College Primary Section งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา อาคาร Simeon 1932(ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำ) กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
จ. 4 กุมภาพันธ์ 2562  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 Montfort College Primary Section งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
 ครูไพจิต โกมาสถิตย์ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูร่วมแสดงความยินดีกับ Ms. Arlyn Agravante Dingcong ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.3 คลอดบุตร โรงแรมบัวระวง งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 งานอภิบาล มอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ตลอดปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสอนคนตาบอด,โรงเรียนกาวิละอนุกูล,บ้านกิ่งแก้ว,มูลนิธิสมานใจ,บ้านธรรมปกรณ์ งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “World of Dance” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ
 ประสานงานและดำเนินการขอเคลมประกันครูจีน จำนวน 1 ท่าน บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่ายวิชาการ
 รับการตรวจสอบบัญชี การเงิน จากมูลนิธิฯ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน) งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ตัวแทนงานอภิบาลร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตารมณ์มหาพรต ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น ป.5 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) กลุ่มสาระภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
 นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) กลุ่มสาระภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและฝ่ายพิธีการ พิธีกร การแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
อ. 5 กุมภาพันธ์ 2562  งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ประชุมพิจารณางบประมาณฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2562 และประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มูลนิธิฯ ครั้งที่ 7/2561 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
  งานอภิบาล มอบกระเช้าขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ตลอดปีการศึกษา 2561 สถาบันแมคเคน,มูลนิธิดอกไม้ป่า,บ้านอากาเป้,บ้านเวียงพิงค์ งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) กลุ่มสาระภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
พ. 6 กุมภาพันธ์ 2562  ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการประจำปีของโรงเรียน 2561 ( งานประจำปีของโรงเรียน ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 ( งานประจำปีของโรงเรียน ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
 นักเรียนชั้น ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 และป.1/5 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้งที่ 8 ( งานประจำปีของโรงเรียน ) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ
 นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 ( งานประจำปีของโรงเรียน ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) กลุ่มสาระภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
 สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program ( งานประจำปีของโรงเรียน ) Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ
 การแข่งขันสนุกคิดกับ Sudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ( งานประจำปีของโรงเรียน ) อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( งานประจำปีของโรงเรียน ) Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( งานประจำปีของโรงเรียน ) Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
พฤ. 7 กุมภาพันธ์ 2562  ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
 ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นครั้งที่21/2561 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายบุคลากร
 นักเรียนชั้น ป.1/1,ป.1/7 และป.1/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ครั้ง 3 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ
 นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) กลุ่มสาระภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร
 ฝ่ายบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายบุคลากร
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด Montfort College Primary Section งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาดูงานกิจกรรมสัมผัสชีวิต อาคารกิจกรรม(ห้องอภิบาล) งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานประเมินบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
ศ. 8 กุมภาพันธ์ 2562  ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ฝ่ายบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายบุคลากร
 นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.4-6) กลุ่มสาระภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
 ดำเนินการจัดทำรายชื่อนักเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 วงดุริยางค์ร่วมแสดงพิธีเปิดกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานดุริยางค์ สำนักผู้อำนวยการ
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
 ฝ่ายบุคลากรเก็บรวบรวมผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานประเมินบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
ส. 9 กุมภาพันธ์ 2562  บริจาคผ้าห่มบ้านปางมะโอ ต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง บ้านปางมะโอ ต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 สำรวจการเข้าร่วมทัศนศึกษาและจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร
 ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 14 ห้องประชุมสมาคม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ