[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
อา. 1 ธันวาคม 2562   6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง ( โครงการจัดค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C ) Montfort College Primary Section งานเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ มิส  กนก    ทรรทรานนท์
 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ( โครงการจัดค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C ) Montfort College Primary Section งานเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ มิส  กนก    ทรรทรานนท์
 6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 ( โครงการจัดค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C ) Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
จ. 2 ธันวาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 6.6.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ห้อง ป.2/3 ห้อง ป.2/7 และห้องเสริมทักษะ 1 อาคารมงฟอร์ต งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(สำนักงาน งานอาคารสถานที่) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 การขอและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ประชุมครูกลุ่ม Champion เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 10 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว) งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 คณะกรรมการฝ่ายสวนสนุก ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2562 GREEN DOME งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
อ. 3 ธันวาคม 2562  6.6.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 6.6.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร), อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมบันไดงู) งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
พ. 4 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
 การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนธันวาคม 2562 ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ), อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม 2) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 ฝึกซ้อมพิธีกรนักเรียน งานประจำปีของโรงเรียน อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
พฤ. 5 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
ศ. 6 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูส่งคะแนนตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 มอบของรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชั้น ป.1-ป.3 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Summer Camp in China อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่ายวิชาการ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
 ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2) งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  มณี    ครไชยศรี
 งานกีฬา ถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 8 , 10 และ 12 ปี Montfort College Primary Section งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
 จัดบอร์ดความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่(Influenza) อาคารกิจกรรม(ห้องพยาบาล) งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  รินลษา    เจริญสุข
 คณะกรรมการทดลองระบบไฟส่องสว่างบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม งานประจำปี 2562 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ใต้อคารมงฟอร์ต งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ประกวดผลงานภาพระบายสีวันคริสต์มาส Montfort College Primary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ส. 7 ธันวาคม 2562   กองกำกับการสืบสวน1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาเซปักตะกร้อ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 จังหวัดเชียงใหม่ งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
อา. 8 ธันวาคม 2562  ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 จังหวัดเชียงใหม่ งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
จ. 9 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 ประชุมครูระดับชั้น ป.5 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2) งานบริหารระดับชั้น ป.5 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารกองทุน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์  ชินโชติ    สุภารัตน์
 ประชุมชี้แจงการส่งเครื่องมือวัดอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่) งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
อ. 10 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
พ. 11 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่6/2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
 ประชุมครูระดับชั้น ป.4 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2) งานบริหารระดับชั้น ป.4 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 ประชุมครูระดับชั้น ป.6 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2) งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมงานครอบครัวครูและครอบครัวนักการฯ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามกับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
พฤ. 12 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 3 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
ศ. 13 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าเยี่ยมชมโครงการ Cellular Beam อาคาร Saint Gabriel อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับทีมชมรมผู้ปกครองสากล จ.เชียงใหม่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ส. 14 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
อา. 15 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
จ. 16 ธันวาคม 2562  ครูประจำวิชากรอกคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงโปรแกรมวัดผลระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 ครูประจำวิชากรอกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2562 ลงระบบ SWIS Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 การเสวนา Positive Learning รุ่น 1 ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์