[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
จ. 1 กรกฎาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ      
 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  รินลษา    เจริญสุข
 5. ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section กลุ่มสาระศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
 ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2562 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนศิลปะ ป.5-6) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ประชุมคณะกรรมการการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือสถาบันที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในการสวดวจนพิธีกรรมแด่ดวงวิญญาณมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) ณ โบสถ์พระหฤทัย เชียงใหม่ งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงานศพมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) ณ โบสถ์พระหฤทัย เชียงใหม่ งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 นักเรียนชั้น ป.2/1, ป.2/2, ป.2/,5 ป.2/6 และ ป.2/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
 ศึกษา ประสานข้อมูลการขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
อ. 2 กรกฎาคม 2562  6.3 การบริหารจัดการทางด้านกายภาพ ในการจัดเตรียมสถานที่/ห้องเรียนและอุปกรณ์ ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ      
 ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2562 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุก ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) Montfort College Primary Section งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
 ประชุมติดตามงานคณะกรรมการโครงการค่าย Inspire your passion ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนศิลปะ ป.5-6) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 นักเรียนชั้น ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6 และ ป.3/7 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( โครงการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ) โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
พ. 3 กรกฎาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่ายวิชาการ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
 6.2 ประชุมคณะกรรมการ ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่ายวิชาการ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ฝ่ายวิชาการ มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์
 ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2562 ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) สนามแบดมินตัน สนามไดร์ฟกอล์ฟ และสนามบาสเกตบอล งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนศิลปะ ป.5-6) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 นักเรียนชั้น ป.2/3, ป.2/4 และ ป.2/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
 งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  จัตุรพร    ตาตะนันทน์
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562 ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด) งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( ค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China) ) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
พฤ. 4 กรกฎาคม 2562  ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนศิลปะ ป.5-6) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 นักเรียนชั้น ป.1/3, ป.3/1 และ ป.3/2 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
 การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 ม.ไกรวุฒิเข้าร่วมพิจารณาการนำเสนอโครงการ DQ จากบริษัท AIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ MAC) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ ครูที่ปรึกษา ป.1/5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
ศ. 5 กรกฎาคม 2562  ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนศิลปะ ป.5-6) งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 นักเรียนชั้น ป.3/8 เข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius ครั้งที่ 3 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้อง GENIUS) งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด Montfort College Primary Section งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ Montfort College Primary Section งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ฝ่ายวิชาการ มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์
 งานวิจัยนำส่งใบงานกรอบโครงร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
 อาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ ห้องลูกเสือ งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
 ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Montfort College Primary Section กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ
ส. 6 กรกฎาคม 2562  การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
อา. 7 กรกฎาคม 2562  การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ (นักการและพนักงาน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
จ. 8 กรกฎาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) Montfort College Primary Section กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) Montfort College Primary Section กลุ่มสาระศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
 ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2562 ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( โครงการงานประจำปีของโรงเรียน ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
อ. 9 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มจากงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานวิจัย ฝ่ายวิชาการ มิส  วิไลรัตน์    เสียมภักดี
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มิส  พัชราภรณ์    กาวินา
 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1) Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ      
 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  กาญจนา    ปิยศทิพย์
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  จิดาภา    แสงประดับ
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานร้านค้าเบเกอรี่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  พัทยา    คลังวิเชียร
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน สำนักผู้อำนวยการ มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 1 Montfort College Primary Section งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ศิริพร    หวังวนพัฒน์
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานวิเคราะห์อัตรากำลัง ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานประเมินบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  จารึก    ลอยสุวรรณ
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.1 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.2 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.3 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.4 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.5 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานบริหารระดับชั้น ป.6 งานบริหารระดับชั้น/ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานส่งเสริมสวัสดิการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มิส  จุฑารัตน์    เอี่ยมแสงศรี
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มิส  อัมพร    พิมพิสาร
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section กลุ่มสาระศิลปะ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ
 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 ครูประจำวิชาทบทวน Concept การเรียนรู้จากคลังข้อสอบ ก่อนการสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2562 Montfort College Primary Section งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มิส  หทัยกาญจน์    ดวงรักษ์
 พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) งานโภชนาการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  จุฑามาศ    สุนทรพฤกษ์