อัลบัมภาพที่ 20441    ขอบคุณสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
อัลบัมภาพที่ 20433    นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์
<< Back Next >>