อัลบัมภาพที่ 20105    การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Summer Camp in China
อัลบัมภาพที่ 20025    การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ของนักเรียน ป.6 โดยสถาบันขงจื้อ
<< Back Next >>