อัลบัมภาพที่ 20237    ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่7/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
อัลบัมภาพที่ 20225    ประชุมการพิจารณาแบบและราคาค่าก่อสร้าง (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>