อัลบัมภาพที่ 19461    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
อัลบัมภาพที่ 19418    ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
<< Back Next >>