อัลบัมภาพที่ 19659    ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่3/2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
อัลบัมภาพที่ 19658    ประชุมการสาธิตการตอบแบบสอบถามสำหรับสัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหาร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
<< Back Next >>