อัลบัมภาพที่ 20073    ประชุมครูกลุ่ม Champion เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
อัลบัมภาพที่ 20059    กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป. 6 เรื่อง 88th MCP TAKE OFF “Bound for Quality Education” (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
<< Back Next >>