อัลบัมภาพที่ 19706    แจกนมโรงเรียน ชั้นป.6 (งานโภชนาการ)
อัลบัมภาพที่ 19705    แจกนมโรงเรียน ชั้นป.5 (งานโภชนาการ)
<< Back Next >>