Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       คณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศระบบ SWIS ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ และสุขภาพ      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย      
000/2562       แต่งตั้งบุคลากรดูแลนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562      
000/2562       แต่งตั้งบุคลากรดูแลนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำ ปพ. และกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการคุมทะเบียนหนังสือยืมเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทักษะด้านดนตรี–กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่าย“Inspire Your Passion”      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 1 / 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนของโรงเรียน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินภายในโรงเรียน      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการ จำหน่ายแบบเรียน และ เครื่องแบบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2019      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง วิถีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขันโตกของกิ๋น ตุงปฏิทินปีนักษัตร”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง      
000/2562       test      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The Wonders of Longan”      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี ป.4 ปีการศึกษา 2562      
000/2562       ทดสอบ Ray      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 2 / 2562      
000/2562       ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญชั้นตรี ป.6 ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงสระว่ายน้ำ Simeon 1932      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “88th MCP TAKE OFF “Bound For Quality Education”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The Celebrations”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “We are the Gem”      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Wisdom of the Zodiac”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The Wishes (Fantasy Fables)”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp #8”      
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp #8”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp #8”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยยึดแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The Golden Age of Empires”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 3 / 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.5      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “Thank you For The Music Concert”      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563      
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2      
000/2562       111      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562       ทดสอบ      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Recital 2019      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนครั้งที่ 4 / 2562      
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562            
000/2562       2.1 สำรวจและติดต่อสถานที่ในการจัดค่าย      
000/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกวดการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2562      
000/2562            
000/2562