[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1004
ชื่อ: มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ฉายา: กุ้ง
อายุงาน: 22 ปี 4 เดือน 26 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (76)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2539  ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  ปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 2535  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตร
4  ป.6  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าป้อง 2529  ประถมศึกษา  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 กรรมการ งานกิจกรรม
2562 กรรมการ งานกิจกรรม
2562 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2561 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ งานกิจกรรม
2561 กรรมการ งานกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2560 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ งานกิจกรรม
2560 กรรมการ งานกิจกรรม
2560 ประธานกรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานกิจกรรม
2559 กรรมการ งานกิจกรรม
2559 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานกิจกรรม
2558 กรรมการ งานกิจกรรม
2558 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย
2557 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรม
2557 กรรมการ งานกิจกรรม
2557 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย
2556 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรม
2556 กรรมการ งานกิจกรรม
2556 กรรมการ งานกิจกรรมนักเรียน
2555 กรรมการ งานกิจกรรม
2555 กรรมการ งานกิจกรรม
2555 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมนักเรียน
2555 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานกิจกรรม
2554 กรรมการ งานกิจกรรม
2554 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาไทย
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ด้านกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
2553 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม งานระดับชั้น
2553 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียนด้านกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง"ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 - 10 ก.พ. 2559 2
2558 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง "ถ้าวันนี้...ฉันเป็นครู" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2558 - 10 ก.พ. 2558 2
2558 สัมมนา เรื่อง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับชีวิตคริสตชนผู้เป็นครู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 05 ก.ย. 2558 - 05 ก.ย. 2558 2
2558 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2558 - 29 พ.ย. 2558 8
2557 ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง "ทำงานอย่างไรให้เป็นสุข" หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2557 - 10 ก.พ. 2557 3
2556 กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ สัมมนาเรื่อง เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ก้าวไกลเทคโนโลยี โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 19 ม.ค. 2556 - 19 ม.ค. 2556 3
2556 เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเครือข่ายอากาศสะอาด รุ่นที่ 1 สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟเชียงใหม่ 30 ก.ค. 2556 - 30 ก.ค. 2556 8
2555 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 11 ม.ค. 2555 - 14 ม.ค. 2555 43
2555 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 13 ก.พ. 2555 - 16 ก.พ. 2555 43
2555 เข้าร่วมและผ่านการอบรมระดับดี โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สายงาน วิชาการ (หลักสูตร 72 ชั่วโมง) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 01 ก.ค. 2555 - 01 ก.ค. 2555 72
2555 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555 7
2555 การประชุม การเสวนาสมัชชานักเรียนเชียงใหม่สู่ผู้นำอาเซียนและร่วมกันจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 31 ส.ค. 2555 - 31 ส.ค. 2555 3
2555 อบรม เรื่อง การพัฒนาชีวิตจิตและการจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อายุงาน 10-16 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ก.ย. 2555 - 16 ก.ย. 2555 7
2555 ASEAN EDUCATION CHALLENGE 2012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ส.ค. 2555 - 27 ส.ค. 2555 7
2554 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 08 มิ.ย. 2554 - 11 มิ.ย. 2554 43
2554 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 11 ต.ค. 2554 - 15 พ.ค. 2554 30
2554 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 2554-2556 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 08 ม.ค. 2554 - 09 ม.ค. 2554 10
2553 โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต บุคลากรในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มที่ 2 อายุงาน 11-20 ปี รุ่นที่ 3 มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 19 มี.ค. 2553 - 21 มี.ค. 2553 24
2553 การอบรมหลักสูตร"การผลิตสื่อ Animation โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS4 ระดับเบื้องต้น" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 21 ส.ค. 2553 - 28 มี.ค. 2553 12
2553 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เรื่อง"การบริหารการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย" โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพ 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 21
2553 การสัมมนาคณะัผู้ร่วมบริหาร เรื่อง หลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน จ.เชียงใหม่ 26 มิ.ย. 2553 - 27 มิ.ย. 2553 14
2553 อบรมวิจัย เรื่อง การแปลผลการวิจัยและการเขียนรายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 30 พ.ย. 2553 - 30 พ.ย. 2553 3
2553 กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ สัมมนาเรื่อง เทคนิคการแก้ไขพฤติกรรมด้วยวินัยเชิงบวก โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 28 ส.ค. 2553 - 28 ส.ค. 2553 3
2552 เข้าร่วมตรวจติดตามการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพ 26 ม.ค. 2552 - 29 ม.ค. 2552 48
2552 การสัมมนา"การสร้างวินัยเชิงบวก" สนามกอล์ฟกัซซันขุนตาล จ.ลำพูน 28 มี.ค. 2552 - 29 มี.ค. 2552 19
2552 การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 พ.ค. 2552 - 14 พ.ค. 2552 7
2552 โครงการส่งเสริมและประสานงานการทำวิจัยของบุคลากรในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 11 มิ.ย. 2552 - 11 มิ.ย. 2552 7
2552 การอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และศาสนพิธีวิถีล้านนา วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 10 ก.ค. 2552 - 10 ก.ค. 2552 7
2552 การฝึกอบรมหลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจ" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552 14
2552 การอบรมโครงการเรียนรู้ศาสนพิธีวิถีล้านนา วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 14 ส.ค. 2552 - 14 ส.ค. 2552 7
2552 การอบรม เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 03 ต.ค. 2552 - 03 ต.ค. 2552 7
2552 อบรม เรื่อง การทำวิจัยในระบบโรงเรียนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 ต.ค. 2552 - 12 ต.ค. 2552 7
2552 Certificate of participated in SINGNIS World Congress 2009 held in Chiang Mai โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 18 ต.ค. 2552 - 21 ต.ค. 2552 28
2552 คณะกรรมการในการจัดกิจกรรม"ครูเอกชนสัมพันธ์" สวนสัตว์เชียงใหม่ 16 ม.ค. 2553 - 16 ม.ค. 2552 7
2552 การสัมมนาเรื่อง ทบทวนแผนงาน/โครงการ ผู้ร่วมบริหาร อเวย์สวนสวรรค์ แม่ริม รีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 27 มิ.ย. 2552 - 28 มิ.ย. 2552 14
2551 Participated in a two-day orientation program including seminars on The Australian Education System University of Wollongong 22 ก.ย. 2551 - 23 ก.ย. 2551 14
2551 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 6 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ 07 ก.ค. 2551 - 10 ก.ค. 2551 41
2551 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 54 ค่ายลูกเสือสุเทพ 12 ต.ค. 2551 - 18 ต.ค. 2551 121
2551 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตราสารจัดตั้ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บ้านพักรับรอง คุณภาณุพงศ์ ศักดาธร อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 12 มี.ค. 2551 - 13 มี.ค. 2551 10
2551 การสัมมนาและพัฒนาสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2551 เรื่อง การสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาองค์กร ( Excellence Teamwork) โรงแรมโบทานิครีสอร์ทเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 12 ก.ค. 2551 - 13 ก.ค. 2551 11
2551 การเสวนาเรื่อง ทิศทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ธ.ค. 2551 - 18 ธ.ค. 2551 2
2550 อบรมเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน-การเขียนภาษาไทย โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 03 มี.ค. 2550 - 04 มี.ค. 2550 14
2550 การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2550 ครั้งที่ 37 เรื่อง"เรียนที่จะรักและรักที่จะเรียนรู้ Learn to Love; Love to Learn" โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี 26 ส.ค. 2550 - 29 ส.ค. 2550 48
2550 ประชุมทางวิชาการงานรวมพลังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทยเขตภาคเหนือประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 03 ก.ย. 2550 - 04 ก.ย. 2550 7
2550 การอบรมหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีธรีซาวด์ เต่าการ์เด้นท์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 07 เม.ย. 2550 - 08 เม.ย. 2550
2550 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองค์กร (Talent management) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 09 ต.ค. 2550 - 09 ต.ค. 2550 6
2548 ค่ายกิจกรรมตามรอยนักบุญมงฟอร์ต ศูนย์สังฆมณฑลคาทอลิกเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2548 - 11 มี.ค. 2548 7
2548 การอบรมหลักสูตรการพัฒนากลยุทธ์เชิงบริหารเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มี.ค. 2548 - 18 มี.ค. 2548 14
2548 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง"การพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับสูง" โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 04 เม.ย. 2548 - 06 เม.ย. 2548 21
2548 การอบรมหลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2548 - 25 ส.ค. 2548 14
2548 การอบรมหลักสูตร"การสอนเด็กเล็กให้เป็นอัจฉริยะและมีความสุขตามแนวนีโอฮิวแมนนิส" รุ่นที่ 41 สำนักเสริมการศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 19 พ.ย. 2548 - 20 พ.ย. 2548 14
2547 การอบรม หลักสูตร SPSS Version 11 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 11 มี.ค. 2547 - 12 มี.ค. 2547 15
2546 การอบรมหลักสูตร"ทางก้าวสู่การเป็นพิธีกรและวิทยากรมืออาชีพ" โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน 26 ก.ค. 2546 - 26 ก.ค. 2546 7
2546 การอบรม หลักสูตร MICROSOFT POWERPOINT 97 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ต.ค. 2546 - 17 ต.ค. 2546 15
2545 การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ค่ายธรรมภาวนา วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อ.สันป่าตอง จ.เชียง 22 พ.ย. 2545 - 22 พ.ย. 2545 12
2545 การอบรมหลักสูตร"ศิลปะการจัดพิธีการและการเป็นพิธีกร" โรงแรมนครพิงค์พาเลซ จ.เชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2545 - 14 ธ.ค. 2545 7
2544 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเชาว์อารมณ์ (EQ) บ้านนวกะมงฟอร์ต สันทราย เชียงใหม่ 13 ก.พ. 2544 - 13 ก.พ. 2544 7
2543 การอบรมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 มี.ค. 2543 - 24 มี.ค. 2543 77
2543 การฝึกอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ค่่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 20 พ.ค. 2543 - 20 พ.ค. 2543 7
2543 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 314 ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 29 ต.ค. 2543 - 29 ต.ค. 2543 7
2542 ๊Using Cooperative Learning to Manage Constructivist Approaches in Mathematics Chid-Centred Class โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 30 เม.ย. 2542 - 05 พ.ค. 2542 ึ42
2542 Using Information Teachnology in Teaching/Learning Primary Mathematics Through Problem Solving Approach โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 25 ต.ค. 2542 - 30 ต.ค. 2542 ี42

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2552 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงแรมดาราเทวี โรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ 13 มี.ค. 2552 - 13 มี.ค. 2552 3
2552 ศึกษาดูงาน โรงเรียนจูวานอัน ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 27 ธ.ค. 2552 - 27 ธ.ค. 2552 7
2551 การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 23 ม.ค. 2551 - 23 ม.ค. 2551 3
2551 The Australian Education System at The University of Wollongong, Pimary and Secondary Education in Australia Australia 22 ก.ย. 2551 - 23 ก.ย. 2551 10
2551 การจัดนิทรรศการในด้านการเรียนรู้ธรรมชาติและดอยสุเทพ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 ก.พ. 2551 - 29 ก.พ. 2551 7
2550 ประชุมทางวิชาการงานรวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเขตภาคเหนือประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 03 ก.ย. 2550 - 04 ก.ย. 2550 7
2549 การจัดการเรียนการสอนแนวนีโอฮิวแมนนีสต์ โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพ 23 ม.ค. 2549 - 27 ม.ค. 2549 36
2548 การจัดการศึกษาแนวนีโอฮิวแมนนีสต์ โรงเรียนบ้านอุ่นรัก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 03 ก.ย. 2548 - 04 ก.ย. 2548 16
2542 การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหาวิืทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพ 16 มี.ค. 2542 - 16 มี.ค. 2542 7
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 ประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียล ชั้น G อาคารมูลนิธิฯ ซ.ทองหล่อ 25 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 24 มิ.ย. 2562-26 มิ.ย. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 โครงการพัฒนาผู้นำคริสตจักรรุ่นใหม่ ห้องประชุมสำนักงานคริสตจักรภาคที่ 1 10 ก.ค. 2560
2560 การสัมมนาการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานคริสจักรภาคที่ 1 เชียงใหม่ 30 ก.ย. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558
2558 การสัมมนา "เก่งได้ไร้ขีดจำกัด" ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 28 พ.ย. 2558
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2558
2558 การเสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการศึกษา : จัดกิจกรรมหลังบ่ายสองอย่างไรให้ Effective ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
543 0 543

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 เม.ย. 2544  ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
2  23 เม.ย. 2545  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
3  16 ม.ค. 2549  ครูดีเด่นของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันครู ปี 2548  โล่เชิดชูเกียรติ
4  12 มิ.ย. 2551  ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2550  โล่เชิดชูเกียรติ
5  7 พ.ค. 2554  ครูดีศักดิ์ศรีแห่งการศึกษาไทย "มีจิตเอื้ออาทร ยึดหลักคุณธรรม สร้างสรรค์การศึกษาให้ก้าวไกล" ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม สาขาครูปฏิบัติการสอนดีเด่น ของหนังสือพิมพ์แกนกลาง  โล่เกียรติยศ
6  7 พ.ค. 2554  ครูดีศักดิ์ศรีแห่งการศึกษาไทย "มีจิตเอื้ออาทร ยึดหลักคุณธรรม สร้างสรรค์การศึกษาให้ก้าวไกล" ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม สาขาบริหารสถานศีกษาการศึกษาดีเด่น ของหนังสือพิมพ์แกนกลาง  ประกาศเกียรติคุณ
7  16 มิ.ย. 2554  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2553 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 1 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
8  14 มิ.ย. 2555  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2554 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 2 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
9  1 ก.ค. 2555  เข้าร่วมและผ่านการอบรมระดับ ดี โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สายงาน วิชาการ (หลักสูตร 72 ชั่วโมง)  เกียรติบัตร
10  13 มิ.ย. 2556  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2555 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
11  17 พ.ย. 2556  ได้รับเครื่ื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2555  เกียรติบัตร
12  12 มิ.ย. 2557   ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2556 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 4 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
13  11 มิ.ย. 2558  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2557 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
14  16 มิ.ย. 2559  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2558 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 6 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร
15  15 มิ.ย. 2560  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2559 โดยไม่ขาด ลา มาสาย เป็นระยะเวลา 7 ปี ติดต่อกัน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
10 ก.พ. 2550  ที่ 5 ดิเรกคุณาภรณ์ 123 24 120 5 ธ.ค. 2549 ประกาศนียบัตร เข็ม
10 ก.พ. 2557  ที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 130 4 65 5 ธ.ค. 2555 ประกาศนียบัตร เข็ม

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน,   งานกิจกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกิจกรรมนักเรียน
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (206)
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
   จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
   2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 สรุปผลงาน Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE”
   3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
   6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน
   6.1 งานประจำปีของโรงเรียน
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
    การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
   มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.2 ป.3 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
   มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
   พิธีไหว้ครู
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2
   มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
   ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
   การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
   การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
   ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2019
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ)
   การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
   แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ)
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ)
   ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3
   ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   หล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   คุณไพรัช โตวิวัฒน์ นำอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้อำนวยการ เรื่อง Codingและการเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดชมรม robot
   กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหารือแนวทางการจัดงานประจำปีของโรงเรียน 2562
   ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจัดงานประจำปีของโรงเรียน 2562
   ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดกำหนดการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการแสดงพระธรรมเทศนา
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
   การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562
   รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
   ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562
   บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   เยาวชนดีเด่น รับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของเทศบาลนครเชียงใหม่
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562
   ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
   กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562
   ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
   ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
   การบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
   กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562
   งานประจำปีของโรงเรียน
   งานประจำปีของโรงเรียน
   งานประจำปีของโรงเรียน
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
   กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
   กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (16)
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 15 พ.ค. 2562
 การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562 29 พ.ค. 2562
 การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 2562
 การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 2562
 การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 2562
 การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 11 มิ.ย. 2562
 การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 11 มิ.ย. 2562
 การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 11 มิ.ย. 2562
 ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 มิ.ย. 2562
 การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย. 2562
 การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 28 มิ.ย. 2562
 เข้าพบผู้อำนวยการแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562 8 ก.ค. 2562
 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรร่วมถวายสิ่งของทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 9 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (8)
เข้าพบผู้อำนวยการแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 25628 ก.ค. 2562
ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 618 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256211 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256211 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256211 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(7)
ตัวแทนคณะครูและบุคลากรร่วมถวายสิ่งของทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19 ก.ค. 2562
ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 618 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256211 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 256211 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256211 มิ.ย. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 256230 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)