[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1011
ชื่อ: มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว
ฉายา: กานต์
อายุงาน: 19 ปี 4 เดือน 21 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 /1

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542  ศษ.บ  ปริญญาบัตร
2  ม.6  โรงเรียนสา 2538  ม.6  ประกาศนียบัตร
3  ม.3  โรงเรียนสา 2535  ม.3  ประกาศนียบัตร
4  ป.6  โรงเรียนหนองนก 2532  ป.6  ประกาศนียบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.1
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.1
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.1
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.1
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2559 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.1
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.1
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.1
2555 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2555 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.1
2554 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.1
2553 ครูกลุ่มสารคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/4
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/6
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/6

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "A Step-By-Step Guide To Creating an Effective Lesson Study On Your Schools" โรงเรียนดาราวิทยาลัย 06 ก.พ. 2559 6
2558 สัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงาน เรื่อง "Mathematics Sharing Summit โรงเรียนดาราวิทยาลัย 05 มี.ค. 2559 8
2557 “หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 17 พ.ค. 2557 6
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตร “ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 18 พ.ค. 2557 6
2557 เรื่อง เทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 02 ส.ค. 2557 3
2557 แนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 08 พ.ค. 2557 - 11 พ.ค. 2557 24
2556 อบรม e-office และความรู้เกี่ยวกับพรบ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 28 มิ.ย. 2551 3
2556 อบรมเปิดภาคเรียน 1/2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 12 พ.ค. 2551 - 14 พ.ค. 2551 15
2556 การอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 03 ต.ค. 2551 8
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 10 ม.ค. 2551 3.5
2556 อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25 ต.ค. 2551 8
2556 เสวนาทิศทางการจัดการศึกษาปี 2552 02 ธ.ค. 2551 2
2556 สัมมนาการสร้างวินัยเชิงบวก สนามกอล์ฟกัตชัง 28 มี.ค. 2552 - 29 มี.ค. 2552 16
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ICT (กลุ่มสาระสังคมและคณิตศาสตร์) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 01 เม.ย. 2552 60
2556 สัมมนาเปิดภาคเรียนที่1/2552 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 12 พ.ค. 2552 8
2556 สัมมนาการสร้างวินัยเชิงบวกสู่การปฏิบัติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 13 พ.ค. 2552 4
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้Activeboard โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 16 พ.ค. 2552 3
2556 อบรมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 11 ก.ค. 2552 - 12 ก.ค. 2552 16
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่21 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 29 ส.ค. 2552 - 30 ส.ค. 2552 16
2556 อบรมเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดและการแก้โจทย์ปัญหา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 11 ต.ค. 2552 - 12 ต.ค. 2552 16
2556 อบรมเรื่อง จรรณยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 31 ต.ค. 2552 3
2556 อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 01 พ.ย. 2552 8
2556 อบรมเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สู่การคิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 21 ส.ค. 2553 6
2556 อบรมเรื่องเทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 22 ส.ค. 2553 6
2556 อบรมเรื่องการออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 02 ต.ค. 2553 - 03 ต.ค. 2553 16
2556 สัมมนาเปิดภาคเรียนที่1/2554 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 15 พ.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2554 16
2556 อบรมการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะภาพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 01 ก.ค. 2554 8
2556 อมรมการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 02 ก.ค. 2554 8
2556 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดการชั้นเรียนโดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 17 ก.ย. 2554 8
2556 อบรมเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 03 ต.ค. 2554 8
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้Activeboard โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 12 ต.ค. 2554 8
2556 อบรมเรื่องการออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 24 ต.ค. 2554 8
2556 อบรมการใช้คู่มือISO โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 03 ก.ค. 2542 - 03 ก.ค. 2542 16
2556 อบรมISO 9000 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 24 ก.ค. 2542 - 28 ก.ค. 2542 40
2556 อบรม 5 ส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 19 ก.ย. 2542 8
2556 อบรม ISO BIGREVIEW ร.ร. มงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) 23 ต.ค. 2542 - 24 ต.ค. 2542 16
2556 อบรม RECSAM ( Problem Solving Approach ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 25 ต.ค. 2542 - 30 ต.ค. 2542 48
2556 อบรม ISO โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 14 พ.ย. 2542 - 15 พ.ย. 2542 16
2556 อบรม THE GEOMETER SKETCHPAD WORKSHOP โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 14 ก.พ. 2543 - 16 ก.พ. 2543 24
2556 อบรมเรื่องตามจิตตารมณ์ นักบุญมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 14 มี.ค. 2543 - 15 มี.ค. 2543 16
2556 อบรม CAI SKETCHPAD โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 18 เม.ย. 2543 - 20 เม.ย. 2543 24
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 22 เม.ย. 2543 - 23 เม.ย. 2543 16
2556 อบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 20 พ.ค. 2543 8
2556 อบรมเรื่องการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 28 พ.ค. 2543 - 30 พ.ค. 2543 24
2556 อบรมการเขียนแผนการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 03 มิ.ย. 2543 - 04 มิ.ย. 2543 16
2556 อบรมการนิเทศการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 08 ก.ค. 2543 8
2556 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แฟ้มสะสมงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 29 ก.ค. 2543 8
2556 อบรม การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 15 ม.ค. 2544 8
2556 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Authorware และ SPSS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 12 มิ.ย. 2544 8
2556 อบรม Facilitation of Learning โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 14 มิ.ย. 2544 8
2556 อบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การเรียนรู้สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ 11 ส.ค. 2544 - 12 ส.ค. 2544 16
2556 อบรม Effective Teaching Incorporating Information โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 14 ก.ย. 2545 - 17 ก.ย. 2545 32
2556 อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น วัดร่ำเปิง 27 พ.ย. 2545 12
2556 อบรมการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 23 ส.ค. 2546 - 24 ส.ค. 2546 16
2556 อบรมเทคนิคการสอนเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 23 เม.ย. 2548 8
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ SWOT ANALYSIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 27 ต.ค. 2548 - 28 ต.ค. 2548 16
2556 อบรมสัมมนาเรื่องภูมิปัญญาครูมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 13 ต.ค. 2549 8
2556 การอบรมและพัฒนา เรื่อง “การทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 01 ก.ย. 2550 - 03 ก.ย. 2550 24
2556 การใช้โปรแกรม e-office และความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 05 ก.ค. 2551 8
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์แนวประยุกต์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ 16 ส.ค. 2551 - 17 ส.ค. 2551 16
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 26 ก.ย. 2551 - 27 ก.ย. 2551 16
2556 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 25 ต.ค. 2551 8
2556 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ใบงานที่ 3) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(ประถม) 10 มี.ค. 2552 8
2556 บรรยายพิเศษ เรื่อง "STEM Education" การบูรณาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย Dr.Tairo Nomura อาจารย์จาก Saitama University อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตประถม 30 ต.ค. 2556 - 30 ต.ค. 2556 2

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 10 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 มี.ค. 2543 - 24 มี.ค. 2543 24
2556 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ประเทศมาเลเชีย - สิงคโปร์ ศูนย์ RECSAM ประเทศมาเลเชีย MONTFORT PRIMARY SCHOOL และ SCIENCE CENTRE ประเทศสิงคโปร์ 03 พ.ค. 2549 - 06 พ.ค. 2549 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning” (กลุ่มครูผู้สอน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 ก.ค. 2562
2562 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 ก.ค. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคบ่าย) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Strong With STEM" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 14 ก.ค. 2560
2560 การอบรมหลักสูตรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำข้อสอบกลาง กลุ่ม 8 โรงเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 10 พ.ย. 2560
2560 การประชุมแนวทางการดำเนินงานนิเทศและงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 11 พ.ย. 2560
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ 18 ส.ค. 2559-20 ส.ค. 2559
2558 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี 6 พ.ค. 2558-8 พ.ค. 2558
2558 ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี 10 พ.ค. 2558-12 พ.ค. 2558
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "A step-by-step guide to creating an effective lesson study on your schools" โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 6 ก.พ. 2559
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 มี.ค. 2559
2558 สัมมนาทางวิชาการและนำเสนอผลงานเรื่อง "Mathematics Sharing Summit 2016" โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 5 มี.ค. 2559
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสุตร Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารเซนส์หลุยส์มารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 4 ต.ค. 2557-16 ต.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 เม.ย. 2544  ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
2  23 มี.ค. 2546  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2551  5เ บญจมดิเรกคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2551 -

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารระดับชั้น ป.1,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ,   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.1
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (102)
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ประจำปี2562
   รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ประจำปี2562
   รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ประจำปี2562
   รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ประจำปี2562
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
   6.2 ประชุมคณะกรรมการ
   2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ
   กิจกรรมส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ ตอนปริศนาซูโดกุ( sudoku) รอบที่1 ระดับชั้นป.4-ป.6 ประจำปี2562
   กิจกรรมส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ ตอนปริศนาซูโดกุ( sudoku) รอบที่1 ระดับชั้นป.1-ป.3 ประจำปี2562
   สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ประจำปี2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
   สอบแข่งขันโครงการAsian Science and Mathematics Olympiad - ASMO THAI 2019
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ระดับชั้นป.1-ป.3 ครั้งที่2
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ระดับชั้นป.4-ป.6 ครั้งที่2
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน A-MATH ครบรอบ 88 ปีโรงเรียนมงฟอร์ต
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   ประชาสัมพันธ์ค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ "Style your STEM II"
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เรื่อง “ สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา”ภาคเรียนที่1 ปี2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการรายการ A - MATH หรรษาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนรอบที่1
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการรายการ A - MATH หรรษาเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนรอบตัดสิน
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET )ประจำปี 2562
   6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   6.6 ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ 22 ก.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.1) 14 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)