[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1028
ชื่อ: มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์
ฉายา: แจง
อายุงาน: 18 ปี 10 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ใบประกาศนียบัตร
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2542  ครุศาสตรบัณฑิต  
3  ม.6  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 2538  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
4  ม.3  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 2535  มัธยมศึกษาปีที่ 3  
5  ป.6  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 2529  ประถมศึกษาปีที่ 6  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2562 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2562 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2561 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2561 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5
2560 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2560 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2560 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2559 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2559 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2558 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2557 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2557 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2557 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2556 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2556 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2556 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2555 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2555 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2555 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2555 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.5
2554 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2554 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2554 กรรมการ ระดับชั้น ป.2
2554 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 ประธานกรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2553 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/5
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/3
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 สิทธิมนุษยชน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 15 พ.ค. 2543
2556 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 03 มิ.ย. 2546 - 12 มิ.ย. 2546
2556 เงินทองของมีค่า ตามหลักเศรษฐศาสตร์ (การสอนสาระเศรษฐศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ต.ค. 2546 - 17 ต.ค. 2546
2556 หลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 ส.ค. 2547
2556 การพัฒนาตนเองตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตเพิ่มเข้าสู่ความสมดุลในตัวตน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 11 ก.ย. 2547
2556 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสู่การวิจัยในชั้นเรียนและการทำโครงงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ก.ย. 2547
2556 การทำเอกสารประกอบการเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 08 ต.ค. 2547
2556 หลักสูตรการวัดและประเมินผล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 29 พ.ย. 2547 - 03 ธ.ค. 2547
2556 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสู่การวิจัยในชั้นเรียนและโครงงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 21 พ.ย. 2547
2556 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสู่การวิจัยในชั้นเรียนและการทำโครงงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ธ.ค. 2547
2556 การทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 ม.ค. 2548
2556 ทบทวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 28 ส.ค. 2550
2556 ทบทวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 01 ก.ย. 2550 - 03 ก.ย. 2550
2556 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีนีโอฮิวแมนนิส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 23 ต.ค. 2550 - 24 ต.ค. 2550
2556 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การออกแบบหน่วยการเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ม.ค. 2551
2556 การตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 22 มิ.ย. 2551
2556 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 11 ก.ย. 2551
2556 การเขียนหน่วยการเรียนรู้สู่มืออาชีพ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน เชียงใหม่ 13 ก.ย. 2551 - 14 ก.ย. 2551
2556 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 03 ต.ค. 2551
2556 การสร้างวินัยเชิงบวก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 28 มี.ค. 2553 - 29 มี.ค. 2553
2556 การสร้างวินัยเชิงบวกสู่การปฏิบัติการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 13 พ.ค. 2553
2556 วิจัยในชั้นเรียนแบบ R2R (Routine to Research) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 20 พ.ย. 2553
2556 การใช้ห้อง Gunuis เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 01 ก.ค. 2554 - 02 ก.ค. 2554
2556 การจัดการชั้นเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ก.ย. 2554
2556 การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 ต.ค. 2554
2555 หลักสูตรโปรแกรม swiss ห้องcom 1 09 ก.พ. 2556 - 09 ก.พ. 2556 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning” (กลุ่มครูผู้สอน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (28 พ.ค.62) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 28 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 ก.ค. 2562
2562 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 23 ก.ค. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคบ่าย) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรม "การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงบ่าย) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "A step-by-step guide to creating an effective lesson study on your schools" โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 6 ก.พ. 2559
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 31 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 สัมมนาครู ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 16 ต.ค. 2557-17 ต.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  25 ก.ย. 2545  วิทยากรงานศึกษาธิการสัญจรภาคเหนือโดยสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ  เกียรติบัตร
2  30 มิ.ย. 2546  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
3  16 ต.ค. 2549  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หนังสือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4  16 ม.ค. 2555  หนึ่งครูแสนดีของคุรุสภา  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารระดับชั้น ป.5,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ,   กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (33)
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ Inspire your passion
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   4.จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
   6.ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ
   5.ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ
   6.2 ประชุมคณะกรรมการ
   6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ
   ประชุมคณะกรรมการโครงการค่าย โครงการค่าย Inspire your passion
   6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายInspire your passion
   รับสมัครนักเรียน โครงการค่าย Inspire your passion
   ประชุมติดตามงานคณะกรรมการโครงการค่าย โครงการค่าย Inspire your passion
   วัดตัวเสื้อค่าย จัดทีมสีนักเรียน
   ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการค่าย
   กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
   ประชุมติดตามงานคณะกรรมการโครงการค่าย Inspire your passion
   กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
    กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และภาษาไทย
   กิจกรรมโครงการค่าย Inspire your passion กลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระการงานอาชีพ
   6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   6.6 ดำเนินงานโครงการ Inspire your passion
   6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6
   ประชุมคณะกรรมการครู ป.5
   ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองห้องเรียน ระดับชั้น ป.5
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 เพื่อรับฟังการนำเสนอ Concept และรูปแบบการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (5)
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมIE 24 พ.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 12 ก.ค. 2562
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ 22 ก.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5) 20 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)