[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1050
ชื่อ: มาสเตอร์  ไกรวุฒิ    กตัญญูกุล
ฉายา: Mr.Incredible
อายุงาน: 19 ปี 4 เดือน 25 วัน
Social Network: [email protected]
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (256)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2542  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สำเนาจบการศึกษา
2  ม.6  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน 2536  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
3  ม.3  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน 2533  มัธยมศึกษาตอนต้น  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.5
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.3
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.2
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.6
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.3
2553 Teacher English Program English Program
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/3
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 พ.ค. 2556 - 20 พ.ค. 2556 16
2556 อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 04 ธ.ค. 2555 - 14 ก.พ. 2557 100
2555 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ป.2 09 ก.พ. 2556 - 09 ก.พ. 2556 4
2555 อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Internet โรงเรียนนิติพน คอมพิวเตอร์ 04 ก.ค. 2542 - 04 ก.ค. 2542 8
2555 อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร โปรแกรม PageMaker โรงเรียนนิติพน คอมพิวเตอร์ 07 ก.ค. 2542 - 07 ก.ค. 2542 8
2555 ข้อกำหนด ISO 9002 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 24 ก.ค. 2542 - 29 ก.ค. 2542
2555 5 ส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 19 ก.ย. 2542 - 19 ก.ย. 2542
2555 การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 11 ต.ค. 2542 - 12 ต.ค. 2542 16
2555 จิตตารมย์นักบุญหลุยส์ฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 21 มี.ค. 2543 - 22 มี.ค. 2543 16
2555 เชิงปฎิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 22 เม.ย. 2543 - 23 เม.ย. 2543 16
2555 ครูใหม่ ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2543 - 11 พ.ค. 2543 16
2555 อบรมจิตตารมย์นักบุญหลุยส์ฯ บ้านนวกะ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 13 พ.ค. 2543 - 14 พ.ค. 2543 16
2555 อบรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมบริหารโรงเรียนในส่วนของการวัดผล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 15 พ.ค. 2543 - 16 พ.ค. 2543 16
2555 อบรมกิจกรรม 5 ส ท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ 31 ส.ค. 2543 4
2555 อบรมกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 09 ต.ค. 2542 - 09 เม.ย. 2543 8
2555 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 29 ต.ค. 2543 - 29 ต.ค. 2543 8
2555 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Database (Microsoft Access) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 พ.ย. 2543 - 09 ธ.ค. 2543 30
2555 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Microsoft PowerPoint มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ธ.ค. 2543 - 15 ธ.ค. 2543 30
2555 อบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิจัยในชั้นเรียน" มหาวิทยาลัยมหามกฎราชิวทยาลัย 28 ม.ค. 2544 - 28 ม.ค. 2544 8
2555 อบรมการพัฒนาเชาว์อารมณ์ (EQ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 13 ก.พ. 2544 - 13 ก.พ. 2544 8
2555 อบรมครูแกนนำปฎิรูปการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8 02 เม.ย. 2544 - 02 เม.ย. 2544 8
2555 อบรมการจุดประกายครูแกนนำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 03 มิ.ย. 2544 - 03 มิ.ย. 2544 8
2555 อบรมโปรแกรม SPSS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 07 มิ.ย. 2544 - 07 มิ.ย. 2544
2555 อบรม Facilitation of Learning โรงเรีียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 03 ก.ค. 2544 - 03 ก.ค. 2544 8
2555 อบรมโปรแกรมปฎิบัติการ Network Admin ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ส.ค. 2544 - 07 ก.ย. 2544 30
2555 อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการสร้างเว็บเพจ ด้วยโปรแกรม Dream weaver สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ 05 ส.ค. 2545 - 09 ส.ค. 2545 20
2555 อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Macromedia Flash สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ 26 ส.ค. 2545 - 30 ส.ค. 2545 20
2555 อบรมโครงการประชุมปฎิบัติการ "โรงเรียนนำร่องจัดทำสาระวิชาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเว็บไซต์ Think.com" กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 22 ก.ย. 2545 - 26 ก.ย. 2545 40
2555 อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น "ค่ายภาวนา" สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดร่ำเปิง จังหวัดเชียงใหม่ 13 พ.ย. 2545 - 13 พ.ย. 2545 24
2555 อบรมคอมพิิวเตอร์ โครงการ Lego โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมััธยม 07 มิ.ย. 2546 - 07 มิ.ย. 2546 8
2555 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย WBI มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ค. 2547 - 29 พ.ค. 2547 8
2555 อบรมการสร้าง Website และการผลิตงาน Multimedia โดยใช้โปรแกรม Flash และ Swich มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2547 - 19 มิ.ย. 2547 8
2555 อบรมการสร้างแบบทดสอบในชั้้นเรียนบน Internet มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ก.ค. 2547 - 31 ก.ค. 2547 8
2555 ิอบรมรูปแบบการสอนแบบ E-Learning มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09 ต.ค. 2547 - 09 ต.ค. 2547 8
2555 อบรมการบริหารงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 พ.ย. 2547 - 06 พ.ย. 2547 8
2555 อบรมการผลิตสื่อวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 พ.ย. 2547 - 27 พ.ย. 2547 8
2555 อบรมการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏี เพื่อใช้ในการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04 ธ.ค. 2547 - 04 ธ.ค. 2547 8
2555 อบรมวิิสัยทัศน์ของนักเทคโนโลยีทางการศึกษาและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ธ.ค. 2547 - 25 ธ.ค. 2547 8
2555 อบรมการใช้ ActivBoard โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 15 ธ.ค. 2551 - 15 ธ.ค. 2551 8
2555 อบรมบทบาทครูในการดูแลนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 08 พ.ย. 2551 - 08 พ.ย. 2551 8
2555 สัมมนาเชิงปฎิบัติการให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 03 ต.ค. 2551 - 03 ต.ค. 2551 8
2555 อบรมจิตวิทยาครูผู้สอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 20 ก.ย. 2551 - 20 ก.ย. 2551 8
2555 อบรมการสร้างสื่อนำเสนอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ส.ค. 2551 - 16 ส.ค. 2551 8
2555 อบรมการใช้โปรแกรม Flash และ Flip alabum โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 15 ส.ค. 2551 - 15 ส.ค. 2551 8
2555 อบรมโปรแกรม Pro Show โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 15 ส.ค. 2551 - 15 ส.ค. 2551 8
2555 อบรมการใช้ E-office และความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาชญกรรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 08 ก.ค. 2551 - 08 ก.ค. 2551 8
2555 อบรมการพััฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การใช้โปรแกรม CAI Learn Sanook และ ActivBoard โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2551 - 17 พ.ค. 2551 8
2555 อบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash CS3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2552 - 24 ส.ค. 2552 8
2555 อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภา 03 ต.ค. 2552 - 03 ต.ค. 2552 8
2555 อบรมการสร้างสื่อ Animation โดยใช้โปรแกรม Flash โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 07 ก.ย. 2552 - 28 ส.ค. 2553 20
2555 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ทักษะการคิด" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 21 ส.ค. 2553 - 21 ส.ค. 2553 8
2555 อบรมการใช้ห้อง Genius เพื่อการพัฒนาการจัดการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 01 พ.ค. 2554 - 01 พ.ค. 2554 4
2555 อบรมการใช้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาการจัดการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 02 พ.ค. 2554 - 02 พ.ค. 2554 4
2555 อบรมเชิงปฎิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียน Routine to Research โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 30 พ.ค. 2554 - 30 พ.ค. 2554 8
2555 อบรมเรื่องการจัดการชั้นเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มิ.ย. 2554 - 17 มิ.ย. 2554 8
2555 อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 03 ก.ค. 2554 - 03 ก.ค. 2554 8
2555 อบรมการใช้ ActiveBoard (การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 ก.ค. 2556 - 12 ก.ค. 2554 4
2555 อบรมการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 24 ก.ค. 2554 - 24 ก.ค. 2554 8
2555 สัมมนา การปรับการเรียนรู้ฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 02 ก.พ. 2555 - 02 ก.พ. 2555 4
2555 อบรมเชิิงปฎิบัติการการพัฒนาแผนการสอนตำรากลาง มูลนิธีเซนคาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 20 มี.ค. 2555 - 21 มี.ค. 2555 16
2555 อบรมเตรียมความพร้อมการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มูลนิธีเซนคาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 29 มี.ค. 2555 - 30 มี.ค. 2555 16
2555 อบรมการใช้ตำรากลาง มูลนิธีเซนคาเบรียล ปากเกร็ด นนทบุรี 30 มี.ค. 2555 - 01 เม.ย. 2555 16
2555 อบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 11 ม.ค. 2556 - 13 ม.ค. 2556 20
2555 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ เกี่ยวกับ การเรียนการสอนโดยใช้ Activboard Tampiness School, Singapore 0
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สื่อสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 8 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning” (กลุ่มครูผู้สอน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (28 พ.ค.62) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 28 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 14 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมโปรแกรม Scratch ในโครงการ Code Their Dreams: Train the Trainer ครั้งที่ 4 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ห้อง Learn ชั้น 18 30 พ.ค. 2561-31 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 Workshop Dell EMC VDI Complete Solutions Chi Chang, Promenada Resort Mall อาคาร A ชั้น 2 31 ส.ค. 2560
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2559 ศึกษา ดูงานและเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ ณ บริษัท ซัมซุง ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ 16 ก.พ. 2560-19 ก.พ. 2560
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรม "การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 23 ต.ค. 2558-24 ต.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร วิธีการใช้ชุดอุปกรณ์ Active board (รุ่นใหม่) ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 18 พ.ค. 2557
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ดูแลระบบ "Rosetta (Super Admin)" ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 18 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2010 มี.ค. 554  ชนะเลิศการประกวดการผลิตสื่อ CAI  ใบเกียรติบัตร
2  2 เม.ย. 2545  ครูแกนนำปฎิรูปการเรียนรู้  ใบวุฒิบัตรจากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
3  23 เม.ย. 2545  ครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้  ใบวุฒิบัตรจากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4  16 มิ.ย. 2554  ปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนโดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย เป็นเวลา 1 ปีติดต่อกัน  ใบเกียรติบัตร จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
5  16 ม.ค. 2555  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี"  ใบเกียรติบัตรจากคุรุสภา
6  14 มิ.ย. 2555  ปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนโดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน  ใบเกียรติบัตร จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
7  10 ก.พ. 2556  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์)  เอกสารรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2554
8  13 มิ.ย. 2556  ปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนโดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน  ใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน
9  12 มิ.ย. 2557  ปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนโดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน  ใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน
10  11 มิ.ย. 2558  ปฎิบัติหน้าที่โรงเรียนโดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน  ใบประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียน

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
10 ก.พ. 2556  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 128 25 0 2 ธ.ค. 2554 รายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2554
2019 ก.พ. 19   0 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารระดับชั้น ป.5,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ,   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.5
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (17)
   กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   ม.ไกรวุฒิเข้าร่วมพิจารณาการนำเสนอโครงการ DQ จากบริษัท AIS
   กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาไทย
   กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาไทย
   กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 ก.ค. 2562
   จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาคอมพิวเตอร์)
   นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.2 (วิชาคอมพิวเตอร์)
   กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้น ป.5
   นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.2 (วิชาการงานอาชีพ)
   จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาการงานอาชีพ)
   นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.6 (วิชาการงานอาชีพ)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 ชมรมบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 20 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2562
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5) 20 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (2)
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 ส.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)