[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1080
ชื่อ: มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์
ฉายา: ดิว
อายุงาน: 16 ปี 9 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร
3  ม.6  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2540  -  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2561 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2560 ประธานกรรมการ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ ครูผู้สอน
2558 กรรมการ งานแนะแนว
2557 กรรมการ ครูผู้สอน
2557 กรรมการ งานแนะแนว
2556 กรรมการ ครูผู้สอน
2556 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ งานแนะแนว
2555 กรรมการ ครูผู้สอน
2554 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2554 กรรมการ ครูผู้สอน
2553 หัวหน้างานแนะแนว งานแนะแนว
2553 หัวหน้างานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 เทคนิคการแนะแนว และการให้คำปรึกษาสำหรับครู อาจารย์ที่ปรึกษา สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 14 ส.ค. 2545 - 14 ส.ค. 2545 6
2556 หลักสูตร SPSS Version 11 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 มี.ค. 2547 15
2556 การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสเบื้องต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2547 - 24 ส.ค. 2547 6
2556 ระบบประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 25 มิ.ย. 2548 8
2556 การทำวิจัยในระบบโรงเรียน สำหรับบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 07 ส.ค. 2548 8
2556 การประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 24 ส.ค. 2548 - 25 ส.ค. 2548 16
2556 เครื่องมือที่ใช้ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 09 ก.ย. 2548 8
2556 การพัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 09 ธ.ค. 2548 8
2556 การดูแลเด็กออทิสติก โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 08 ก.ค. 2549 8
2556 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคัดกรองพฤติกรรม สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 03 ต.ค. 2549 - 04 ต.ค. 2549 13
2556 การใช้คุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 28 ธ.ค. 2550 8
2556 การดำเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 12 มี.ค. 2551 8
2556 การสร้างวินัยเชิงบวก สนามกลอ์ฟกัซซันขุนตาล 29 มี.ค. 2552 - 30 มี.ค. 2552 16
2556 มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552 16
2556 มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 03 ต.ค. 2552 8
2556 โครงการพัฒนากระบวนการคิดโดยกิจกรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 12 ธ.ค. 2552 8
2556 แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ 19 ก.ค. 2553 - 20 ก.ค. 2553 16
2556 การผลิตสื่อ Animation โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS4 ระดับเบื้องต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 28 ส.ค. 2553 8
2556 เทคนิคกาจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน 19 ก.ค. 2554 - 22 ก.ค. 2554 32

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงาน ณ Lee Kong Chain Gardens School ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 21 ต.ค. 2547 - 23 ต.ค. 2547 6
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การดูแลเด็กเล่นเกมในยุคปัจจุบัน ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา (ตึกเปียโน) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2559
2559 การอบรมเรื่องเรียนรู้ ดูแล สมาธิสั้น โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 20 ก.ย. 2559
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่1) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 19 ม.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคเด็กสำหรับครูและบุคลากรสาธารณสุข ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 27 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2019 ก.พ. 19   0 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (62)
   ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
   ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
   บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน
   ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1
   ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   เลือกตั้งประธานนักเรียน
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2
   กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน
   ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แค่ซนหรือสมาธิสั้น
   สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4
   จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2
   กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า)
   คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   สภานักเรียนจัดกิจกรรมเล่นไปด้วยกัน (เกมวิบาก) ชั้น ป.5
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
   ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (1)
  สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 3 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน3 ก.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน3 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)