[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1094
ชื่อ: มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ฉายา: baby
อายุงาน: 29 ปี 0 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2532  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2559 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2557 กรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2556 ประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2554 รองประธานกรรมการ งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
2554 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ป.1 - 3 ฝ่ายวิชาการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ทำอย่างไรให้เป็นสุข หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2557 - 10 ก.พ. 2557 4
2556 สัมมนาเชิงปฎิบัติการการปฎิรูปคุณภาพการจัดการศึกษาสู่แผนการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 08 ม.ค. 2554 - 09 ม.ค. 2554 16
2556 กจกรรมสะสมบุญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 15 พ.ค. 2554 8
2556 สัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดทำ Main Concept และตารางการจัดทำข้อสอบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 16 พ.ค. 2554 8
2556 การทำวิจัย R2R โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 30 ก.ค. 2554 8
2556 จิตตารมย์นักบุญมงฟอร์ตรุ่นอายุ 11-20 ปี ศุนย์สัมมนาบุคลากรมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 05 ส.ค. 2554 - 07 ส.ค. 2554 20
2556 การจัดทำ SWOT Analysis โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 10 ส.ค. 2554 3
2556 การประกันคุณภาพภายในเตรียมรับการตรวจจาก สมศ. รอบที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 13 ส.ค. 2554 - 14 ส.ค. 2554 16
2556 แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.ย. 2554 8
2556 คลังข้อสอบ โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อการวิเคราะศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 08 ต.ค. 2553 - 08 ต.ค. 2553 8
2556 การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิเซนต์ตาเบียลแห่งประเทศไทย 04 ต.ค. 2553 - 06 ต.ค. 2553 24
2556 ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม 29 ก.ย. 2553 - 01 ต.ค. 2553 24
2556 ทักษะกระบวนการคิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 21 ส.ค. 2553 - 21 ส.ค. 2553 8
2556 มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 01 ต.ค. 2552 - 01 ต.ค. 2552 8
2555 การใช้คลังข้อสอบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 12 ม.ค. 2555 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning” (กลุ่มครูผู้สอน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 5 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 7 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 14 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 16 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 19 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 21 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 26 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 28 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 2 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 4 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 9 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 11 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 16 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 18 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 30 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 2 ต.ค. 2562
2562 ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 2 ต.ค. 2562
2562 ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 3 ต.ค. 2562
2562 ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 4 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 16 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 18 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 21 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 25 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 28 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 30 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 4 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 6 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 11 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 13 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 18 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 20 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 25 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 27 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 2 ธ.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 4 ธ.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 6 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 8 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 13 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 15 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 20 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 22 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 27 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 29 ม.ค. 2563
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1 ต.ค. 2561-3 ต.ค. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2561 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ เชียงใหม่ 1 เม.ย. 2562
2561 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Educations)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ เชียงใหม่ 2 เม.ย. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานแบบ STEM อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) 25 มิ.ย. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่1) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 19 ม.ค. 2560
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง BBL โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ 18 ก.ย. 2558-19 ก.ย. 2558
2558 ความรู้ ทักษะ และจริยธรมยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม 30 ก.ย. 2558-2 ต.ค. 2558
2558 การเสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการศึกษา : จัดกิจกรรมหลังบ่ายสองอย่างไรให้ Effective ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ธ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 31 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 31 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 1 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 20 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 21 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 21 เม.ย. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 26 เม.ย. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Learning with Ipad ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ม.ค. 2558
543 0 543

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2 เม.ย. 2544  ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
2  3 มิ.ย. 2545  วิทยากรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เกียรติบัตร
3  30 มิ.ย. 2546  ครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  วุฒิบัตร
4  15 ก.ค. 2546  ครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ใบวุฒิบัตร
5  16 ม.ค. 2554  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  เกียรติบัตร
6  16 มิ.ย. 2554  การปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโดยไม่ขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร
7  14 มิ.ย. 2555  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโดยไม่ขาด ลา มาสายเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
4 ธ.ค. 2544  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 118 23 2919 4 ธ.ค. 2544 ใบเครื่องราชเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
25 ธ.ค. 2549  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 123 248 1146 25 ธ.ค. 2549 ใบเครื่องราชจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (3)
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
     หน้าที่ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562    แผนงาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอน 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดการ ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (66)
   6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
   เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2562
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2562
   ประชุมครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และดนตรีไทย เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน
   คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562
   ประชุมคณะกรรมการการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือสถาบันที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
   ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562
   ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
   ครูวิรัชดา ม.บรรจง พบอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเรียนการสอน Coding
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3
   ครูวิรัชดาและม.บรรจงเข้าร่วมฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากบริษัทชิชาง
   ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน
   6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ
   6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2562
   ครูวิรัชดา ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตร STEM และหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562
   ครูวิรัชดา ครูบุษบา เข้าร่วมงานเปิดศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ
   ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
   ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองห้องเรียน ระดับชั้น ป.5
   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์"
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "นวัตวิถี ของดีล้านนา ภูมิปัญญากาสะลอง"
   กิจกรรมบูรณาการ วิถีล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขันโตกของกิ๋น ตุงปฏิทินนักษัตร
   ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2562
   ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล
   กิจกรรมบูรณาการ ป.3 เรื่อง Eco to Zero “รักษ์โลกลดพลาสติก”
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “ สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา”
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.4 เรื่อง The Wonders of Longan
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   นักเรียนมาโรงเรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 ตารางเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 2562
 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการค่าย "Arts Recreation" 28 มิ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (7)
 การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมIE 22 พ.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 24 พ.ค. 2562
 การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ 12 มิ.ย. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัยและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน 16 มิ.ย. 2562
 การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล 25 มิ.ย. 2562
 ครูวิรัชดา และทีมงานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 8 ก.ค. 2562
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ 5 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)