[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1110
ชื่อ: มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง
ฉายา: วิทย์
อายุงาน: 16 ปี 3 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2546  ค.บ.  
2  ม.6  โรงเรียนหนองฉางวิทยา 2539  ม.6  
3  ม.3  โรงเรียนหนองฉางวิทยา 2537  ม.3  
4  ป.6  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 2534  ป.6  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2562 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2561 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6
2560 ประธานกรรมการ งานกีฬา
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2560 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2559 กรรมการ งานกีฬา
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2559 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2559 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานกีฬา
2558 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2557 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2557 กรรมการ งานกีฬา
2557 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2556 กรรมการ งานกีฬา
2556 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2555 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2555 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2555 กรรมการ งานกีฬา
2554 กรรมการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2554 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2554 กรรมการ กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
2554 ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2553 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/8
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/6
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2553 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2553 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับ T-Certificate อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ 02 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 30
2556 อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 พ.ค. 2546 - 19 พ.ค. 2546 12
2556 อบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสเบื้องต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 19 มิ.ย. 2547 - 20 มิ.ย. 2547 12
2556 อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 14 มี.ค. 2548 - 18 มี.ค. 2548 30
2556 อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่ 10 ต.ค. 2549 - 14 ต.ค. 2549 30
2556 อบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 07 เม.ย. 2550 - 08 เม.ย. 2550 12
2556 อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 11 ก.ย. 2551 - 11 ก.ย. 2551 12
2556 อบรมการสร้างวินัยเชิงบวก กัซซัน กอล์ฟ รีสอร์ท 28 มี.ค. 2552 - 29 มี.ค. 2552 12
2556 อบรมโค้ชต้นแบบกีฬาฟุตบอล ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่ 03 มี.ค. 2553 - 04 มี.ค. 2553 12
2556 อบรมการวิจัยในด้านผู้เรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 30 ก.ค. 2554 - 30 ก.ค. 2554 12
2556 การดูแลภาวะบาดเจ็บทางกีฬาและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน กรมพลศึกษา 30 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556 12

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning” (กลุ่มครูผู้สอน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (28 พ.ค.62) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 28 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย (ช่วงเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคเช้า) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 อบรมการแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนในโรงเรียน โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 22 มิ.ย. 2560
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรม "การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงบ่าย) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  31 พ.ค. 2547  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประเทศ  เกียรติบัตร
2  17 ก.ค. 2547  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลโฟร์โม์ตคิดตี้ คัพ ภาคเหนือ  
3  29 ส.ค. 2550  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประเทศ  เกียรติบัตร
4  8 มี.ค. 2551  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่  เกียรติบัตร
5  31 พ.ค. 2555  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประเทศ  เหรียญรางวัล
6  7 ก.ค. 2556  รองชนะเิลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลสาธิตจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 5  เกียรติบัตร
7  9 ส.ค. 2556  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก นันยางโกลหนู ชิงแชมป์ภาคเหนือ  เกียรติบัตร
8  29 พ.ย. 2556  รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 7  เกียรติบัตร
9  2 ก.พ. 2557  รางวัลชนะเิลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุ 12 ปี  เกียรติบัตร
10  27 เม.ย. 2557  รางวัลชนะเิลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ( ระดับเขต 5 ภาคเหนือตอนบน ) รุ่นอายุ 12 ปี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2555  5 130 4 75 28 ม.ค. 2556 ประกาศนียบัตร/เครื่องราชฯ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกีฬา,   งานบริหารระดับชั้น ป.6,   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานกีฬา
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.6
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (74)
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู)
   งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการโรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2
   งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการโรงเรียนอนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2
    งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬากอล์ฟและเทควันโด
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬากอล์ฟ
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุก
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู)
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด
   งานกีฬา เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
   งานกีฬาส่งนักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 9 ปี และ 11 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจากประเทศฮ่องกง
   งานกีฬาส่งนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 9 ปี และ 11 ปีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับ นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนจากประเทศ ฮ่องกง
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   งานกีฬา ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   งานกีฬา ขอพบผู้อำนวยการนำเสนอข้อมูลใบเขียวและแบบเสื้อกรีฑาสี แบบเหรียญกรีฑา ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   งานกีฬา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพสัปดาห์ที่ 1การแข่งขันฟุตบอล U12 Northern Youth League 2019
   งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาเทควันโด
   งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ( ภาคเหนือ ) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
   งานกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ( ภาคเหนือ ) ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( รอบคัดเลือก )
   การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY )
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
   การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 5 ก.ค. 2562
 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรร่วมถวายสิ่งของทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19 ก.ค. 2562
 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย 25 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
ตัวแทนคณะครูและบุคลากรร่วมถวายสิ่งของทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19 ก.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)