[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1141
ชื่อ: มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู
ฉายา: บูรณ์
อายุงาน: 24 ปี 8 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (28)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545  ศษ.ม.  ปริญญาบัตร
2    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2539  คบ.  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2562 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2562 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2562 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2561 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2561 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2561 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2561 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2560 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2560 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2560 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2560 ประธานกรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2559 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2559 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2559 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2559 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2558 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2558 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2558 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2558 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2557 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2557 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2557 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2557 กรรมการ งานทะเบียนนักเรียน
2556 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2556 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2556 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2556 กรรมการ งานทะเบียนและวัดผล
2555 กรรมการ งานทะเบียนและวัดผล
2555 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2555 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2555 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2554 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2554 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2554 กรรมการ งานข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ
2554 กรรมการ งานทะเบียน
2553 งานทะเบียนและสถิติ งานทะเบียน สถิติ
2553 งานทะเบียน สถิติ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 การศึกษาเซนต์คาเบรียล : สู่ศตวรรษที่ 2 แห่งการรับใช้สังคมไทย โรงแรมเอเชียพัทยา 15 ต.ค. 2543 - 18 ต.ค. 2543 24
2557 การให้บริการที่เป็นเลิศ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 17 พ.ค. 2544 - 18 พ.ค. 2544 16
2557 การประเมินโรงเรียนและวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 29 ก.ย. 2544 - 30 ก.ย. 2544 16
2557 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม 06 ก.ย. 2545 - 08 ก.ย. 2545 24
2557 การสร้างจิตสำนึกในการให้การบริหาร (Service Mind) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 03 ก.ย. 2548 - 04 ก.ย. 2548 12
2557 มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจ เต๋า การ์เด้น เฮลธ์ สปาแอนด์รีสอร์ท 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552 12
2557 มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ต.ค. 2552 - 03 ต.ค. 2552 8
2557 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้า รุ่นที่ 2 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 01 มิ.ย. 2554 - 30 พ.ย. 2554 72
2557 ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 27 ก.ค. 2554 - 27 ก.ค. 2554 8
2557 สมาธิ เข็มทิศ สู่ปัญญาและการแก้กรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 31 ส.ค. 2556 - 31 ส.ค. 2556 4
2557 Maths-Whizz โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 พ.ค. 2557 - 18 พ.ค. 2557 8
2557 การพัฒนาระบบการจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 1 18 ก.พ. 2557 - 19 ก.พ. 2557 12
2555 อบรมเชิงปฏิบัติการงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research กลุ่มบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 ส.ค. 2554 - 10 ส.ค. 2554 8
2555 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต (Spirituality of Leadership) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 05 มิ.ย. 2543 - 28 มิ.ย. 2543
2555 การอบรมจิตรารมณ์นักบุญมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 14 มี.ค. 2543 - 24 มี.ค. 2543
2555 การศึกษาเซนต์คาเบรียล : สู่ศตวรรษที่ 2 แห่งการรับใช้สังคม โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี 15 ต.ค. 2543 - 18 ต.ค. 2543
2555 การใช้บริการที่เป็นเลิศ สำนักงานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 17 พ.ค. 2544 - 18 พ.ค. 2544 16
2555 การประเมินโรงเรียนและวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 29 ก.ย. 2544 - 30 ก.ย. 2544 16
2555 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 05 ก.ย. 2545 - 08 ก.ย. 2545
2555 ทบทวนและประเมินการปฏิบัติงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 ต.ค. 2545 - 20 ต.ค. 2545 24
2555 การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดร่ำเปิง 13 พ.ย. 2545 - 14 พ.ย. 2545 16
2555 พัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 25 ม.ค. 2546 - 26 ม.ค. 2546 16
2555 ผสานสัมพันธ์ชีวิตกับธรรมชาติ เซนต์หลุยส์ธรรมสถานดอยสุเทพ 21 ก.พ. 2546 - 23 ก.พ. 2546
2555 การปฏิรูปการเรียนรู้ : ความฝันหรือความเป็นจริง โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 26 ก.ย. 2546 - 26 ก.ย. 2546 8
2555 ค่ายกิจกรรมตามรอยนักบุญมงฟอร์ต สังฆมณฑลคาทอลิกเชียงใหม่ 10 มี.ค. 2548 - 17 มี.ค. 2548
2555 การทำวิจัยในระบบโรงเรียนสำหรับบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 07 ส.ค. 2548 - 07 ส.ค. 2548
2555 การสร้างจิตสำนึกในการให้การบริการ (Service Mind) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 04 ก.ย. 2548 - 04 ก.ย. 2548
2555 มาตรฐานการให้ให้บริการที่ประทับใจ สถาบันฝึกอบรมพัฒนกรณ์ 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552 16
2555 มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 03 ต.ค. 2552 - 03 ต.ค. 2552 8
2555 โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 29 มิ.ย. 2554 - 23 ก.พ. 2555 72
2555 ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 27 ก.ค. 2555 - 27 ก.ค. 2555 8
2555 การอบรมเรื่อง การจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 6 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 8 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 13 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 15 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 20 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 22 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 27 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 29 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 3 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 5 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 10 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 12 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 17 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 19 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 1 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 3 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 15 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 17 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 22 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 24 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 29 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 31 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 5 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 7 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 12 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 14 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 19 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 21 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 26 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 28 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 3 ธ.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 7 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 9 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 14 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 17 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 21 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 23 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 28 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 30 ม.ค. 2563
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 เรียนรู้ ตามรอยเบื้องยุคลบาท ครูของแผ่นดิน หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2560
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสุตร Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารเซนส์หลุยส์มารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 18 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2546  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 58 58 0 0

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานทะเบียนนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานทะเบียนนักเรียน
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (109)
   จัดทำเอกสาร ปพ.1 นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561
   จัดทำรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลงในระบบของโรงเรียน
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 ลงในระบบ Mas School และ SWIS
   กรอกข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 และนักเรียนแทรกชั้นลงในทะเบียนนักเรียน
   จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและหนังสือรับรอง
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ปพ.7 ให้กับนักเรียน
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   บันทึกข้อมูลนักเรียนลงในเอกสาร ปพ.1 ปีการศึกษา 2561
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (6)
 แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียน 11 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 14 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า 14 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ เวียงพิงค์ 14 มิ.ย. 2562
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ 5 ส.ค. 2562
 ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 15 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (2)
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้น ป. 2 - 3 ปีการศึกษา 2562 12 พ.ค. 2562
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้น ป. 4 - 6 ปีการศึกษา 2562 12 พ.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (1)
แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียน11 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียน11 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)