[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1159
ชื่อ: มิส  เรวดี    ตันติเสนีย์พงศ์
ฉายา: เรย์
อายุงาน: 16 ปี 3 เดือน 22 วัน
Social Network: RayPptna
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (22)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.บัณฑิต  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 2555  ปริญญาบัตรวิชาชีพครู  ใบประกอบวิชาชีพครู
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2546  ปริญญาตรี  ปริญญาบัณฑิต
3  ม.3  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 2540  มัธยมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2557 กรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
2556 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2555 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2553 งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2553 งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/5

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ประชุมทบทวนระบบประกันคุณภาพภายในและการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ห้องประชุม De Montfort Hall ชั้น 3 อาคารมูลนิธิฯ ซ.ทองหล่อ 25 กทม. 14 ม.ค. 2558 - 15 ม.ค. 2558 20 2982.doc
2556 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 มิ.ย. 2556 - 22 มิ.ย. 2556 40
- การใช้โปรแกรมสารบัญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- การใช้โปรแกรมSWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- สัมมนาเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ เต๋าการ์เด้น 543 - 543
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2552 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 543 - 543
- ประชุมแกนนำอบรมการใช้งาน SWISS มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 543 - 543
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- การใช้โปรแกรม E-OFFICE และ พรบ.การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- อบรม SWOT ANALYSIS ครูสนับสนุน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2552 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 543 - 543
- อบรมโปรแกรม Proshow Gold โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการใช้โปรแกรมFlip Album c]t Macromedia Flash โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- เสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2552” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- อบรมโปรแกรม Active Board โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 543 - 543
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน MCS 543 - 543 16
- อบรมการให้บริการที่ประทับใจ MCP 543 - 543 16
- อบรมเชิงปฏิบัติการกรรใช้Activeboard MCP 543 - 543
- อบรมการใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ในระบบ SWIS MCP 543 - 543 10
- อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำงบประมาณของโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2553 MCP 543 - 543 4

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ศึกษาดูงาน LG Education & Signage Solution ศูนย์ LG จังหวัดเชียงใหม่ 18 ก.ย. 2557 - 18 ก.ย. 2557 3
2553 ศึกษาดูงานเรื่องการให้บริการ โรงแรมแมนดาริน ดาราเทวี 0
2552 ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 0
2551 ดูงาน World Didac 2007 Aaia National Education ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning” (กลุ่มครูผู้สอน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 พ.ค. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 3 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 3 ต.ค. 2561
2561 อบรมการติดตั้งและใช้งานจอ Digital Signage อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3) 1 พ.ย. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ VDO Conference โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมบริษัทชิชาง ห้าง Promenada เชียงใหม่ 5 พ.ย. 2560
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุม โรงแรม Dusit Princess จังหวัดเชียงใหม่ 6 พ.ย. 2560
2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ห้องประชุมบริษัทชิชาง ห้าง Promenada เชียงใหม่ 7 พ.ย. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่1) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 19 ม.ค. 2560
2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่2) อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 20 ม.ค. 2560
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 ระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองผ่านระบบ Student Care Solution ห้องประชุมบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์เชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร A 27 พ.ค. 2558
2558 สัมมนา "Make the most of your business" โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ 27 ส.ค. 2558
2558 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ม.ค. 2559
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงาน SWIS ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์เล็ก LEGO 1 ก.ย. 2557-4 ก.ย. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
2556 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 11/2556 มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 18 มิ.ย. 2556-22 มิ.ย. 2556

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 20 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 - 21 มี.ค. 2562
2561 ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาด้วยระบบ SWIS กลุ่มโรงเรียนอัครสังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ 22 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
2560 อบรมการจัดทำแผนงานโครงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 22 พ.ค. 2560 - 22 พ.ค. 2560 4
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559 - 12 พ.ค. 2559 6
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 09 ก.ค. 2559 - 09 ก.ค. 2559 2
2557 วิทยากรอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ในระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 29 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2557 4
2557 วิทยากรอบรมการบันทึกข้อมูลในการประชุมSWIS ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (1)
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 24 พ.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 29 พ.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)