[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1160
ชื่อ: มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
ฉายา: ยุทธ
อายุงาน: 18 ปี 11 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /5

รูปภาพ (2)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    ม.ราชภัฏ 2543  คุรุศาสตร์  วุฒิทางการศึกษา

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2561 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6
2560 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2559 กรรมการ งานลูกเสือ
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2558 กรรมการ งานลูกเสือ
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.6
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.5
2555 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.6
2554 ประธานกรรมการ งานลูกเสือ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2553 หัวหน้างานลูกเสือ งานลูกเสือ
2553 ครูกลุ่มสาระกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2553 หัวหน้างานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/5
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/8
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/5
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/7
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/6
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การฟังบรรยายพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง “นโยบายการศึกษาเอกชน มีผลกับครูเอกชนอย่างไร” หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม How can I teach Mathematical Concepts with understanding? ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การเสวนาภาษาอังกฤษและทักษะทางอารมณ์และสังคมในเด็กก่อนวัยเรียน ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรม"Maceducation The Education Solution Provider ยกระดับการบริหารสถานศึกษาเพิ่การศึกษาไทยใน Thailand 4.0" ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 บทบาทสถานศึกษากับการเฝ้าระวังร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ภายใต้หัวข้อ “สายสืบบุหรี่ เหล้า เฝ้าระวังเด็กและเยาวชน” ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 10 ก.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
2019 ก.พ. 19   0 ส่งครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานลูกเสือ,   งานบริหารระดับชั้น ป.6
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานลูกเสือ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.6

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (61)
   สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4-6
   ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1
   ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
   วันสถาปนาลูกเสือไทย
   วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
   อาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ
   สรุปการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เดือน กรกฎาคม
   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4
   สิ้นสุด 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (วันที่ 25 ตุลาคม 2562)
   6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)
    ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)
    ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)
    ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1)
   วันวชิราวุธรำลึก ร.6
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 2)
   สิ้นสุด 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562)
   6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 1)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (รุ่นที่ 2)
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1
   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2
   สิ้นสุด 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (2)
 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 2 ก.ค. 2562
 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรร่วมถวายสิ่งของทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19 ก.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)