[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1166
ชื่อ: มิส  สุพัตรา    กิตติธารยังกูร
ฉายา: นุช
อายุงาน: 15 ปี 3 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (25)


6 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ไม่มีวุฒิการศึกษา   2556  อบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง  
2  ไม่มีวุฒิการศึกษา  (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)มมร. 2548  วุฒิครู ศึกษาศาสตร์  เกียรติบัตร
3  ปริญญาตรี  วิทยาลัยแสงธรรม 2547  ปริญญาตรี  ใบปริญญา
4  ม.6  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2543  วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6  เกียรติบัตร
5  ม.3  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 2540  วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3  เกียรติบัตร
6  ป.6  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 2538  วุฒิป.6  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2561 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2560 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2558 กรรมการ งานอภิบาล
2557 กรรมการ งานอภิบาล
2556 กรรมการ งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานอภิบาล
2554 กรรมการ งานอภิบาล
2553 งานอภิบาล งานอภิบาล
2553 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559 - 10 ก.พ. 2559
2555 อบรมสัมมนาครูอภิบาลโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียล หัวหิน
2555 อบรมสัมมนาครูอภิบาลโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียล มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 30 มิ.ย. 2554 - 09 ก.ย. 2554
2555 การใช้โปรมแกรม Macromedia Flash และ Flip Album โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 15 ส.ค. 2551 4
2555 การตัดต่อ VDO ด้วยโปรมแกรม Proshow GOLD โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 14 ส.ค. 2551 4
2555 โครงการการส่งเสริมและประสานงานการทำวิจัยของบุคลากรในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 11 มิ.ย. 2551 2
2555 การสัมมนาเชิงปฏิบัตการเรื่อง มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจ สถานฝึกอบรมพัฒนกรณ์ 25 ก.ค. 2552 - 26 ก.ค. 2552
2555 อบรมสัมมนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 04 ก.ย. 2552
2555 อบรมเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 03 ต.ค. 2552
2555 คุณลักษณะและรูปแบบการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนคาทอลิก อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 24 มิ.ย. 2553 - 26 มิ.ย. 2553
2555 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาคาทอลิก โรงแรมเอเซียพัทยา 22 ส.ค. 2553 - 25 ส.ค. 2553
2555 การผลิตสื่อ Animation โดย ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS4 ระดับเบื้องต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 28 ส.ค. 2553 14
2555 เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตารมณ์นักบุญหลุยส์มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิเซนต์คาเบรียล 24 ก.ย. 2553 - 26 ก.ย. 2553
2555 สัมมนาประจำปีการศึกษา 2252 ครูคาทอลิกกับการเสริมสร้างบรรยากาศคาลอลิกในโรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ต.ค. 2552
2555 สัมมนาประจำปี2553ครูคาทอลิกกับการรักและรับใช้ Love and Service โรงแรมลานนาพาเลส เชียงใหม่ 13 พ.ย. 2553
2555 สัมมนาประจำปี2554 ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดืียวในพระคริสตเจ้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ 27 พ.ย. 2554
2555 สัมนาประจำปี 2555 เสริมศักนภาพครูคาทอลิก เพื่องานอภิบาลในโรงเรียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 พ.ย. 2555

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2555 เป็นวิทยากรฐานพระคัมภีร์ "สานสัมพันธ์วันครอบครัวนักเรียนคาทอลิก" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมัธยม 11 ก.ย. 2554 - 11 ก.ย. 2554 0
2555 ประชุมสามัญประจำปีการศึกษาครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 27 พ.ย. 2554 0
2555 เป็นวิทยากรค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภองาว 04 ธ.ค. 2552 - 09 ธ.ค. 2552 0
2555 Participated in SIGNIS Word Congress 2009 โรงแรมดิเอ็มเพรส 18 ต.ค. 2552 - 21 ต.ค. 2552 0
2555 เป็นวิทยากรค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ จอมทองเชียงใหม่ 01 ธ.ค. 2555 - 06 ธ.ค. 2555 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 2560 วัดน้อยพระเมตตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 มิ.ย. 2560
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปี 2559 วัดน้อยมงฟอร์ตธรรมบูชา 28 พ.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิเคราะห์มาตรฐานกับภาระงาน" 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 สัมมนาชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2558 หัวข้อ "โป๊ปฟรังซิส กับชีวิตคริสตชน" โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ 5 ก.ย. 2558
2558 ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015 "เดินทางต่อไปด้วยความยินดี" สักการการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน 13 ต.ค. 2558-15 ต.ค. 2558
2558 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล ประจำปี 2016 "เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา" ศูนย์มิสซังคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 9 ต.ค. 2557-10 ต.ค. 2557
543 0 543

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  16 มิ.ย. 2554  ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย 1 ปีต่อเนื่อง  เกียรติบัตรและโล่
2  14 มิ.ย. 2555  ไม่ขาดไม่ลาไม่สาย 2 ปีต่อเนื่อง  เกียรติบัตรและโล่
3  15 มิ.ย. 2555  หนึ่งแสนครูดี  

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
10 ก.พ. 2557  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 2 90 24 ต.ค. 2556 เกียรติบัตร-โล่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (85)
   ประชุมงานอภิบาล
   งานอภิบาลขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา และกิจกรรมงานอภิบาล
   นักเรียนคาทอลิกรับฟังรายละเอียดการเรียนคำสอน ปีการศึกษา 2562
   งานอภิบาลนำส่งจดหมายสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตปีการศีกษา 2562
   อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   พิจารณาคัดเลือกรถตู้กิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562
   นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/3กับ ป.4/4
   กิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/1กับ ป.4/5
   นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/7กับป.4/2
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/6กับป.4/8
   นักเรียน ป.6/2ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4
   นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 คู่ Play off ระหว่าง ป.5/3กับป.5/6
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/7กับป.5/9
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/1กับ ป.3/8
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/1 กับ ป.5/5
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/4กับ ป.3/5
   นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/2กับป.5/8
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/2กับ ป.3/3
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/6กับ ป.3/7
   นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3
   นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3
   นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
   นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียนชั้น ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/6 พบกับ ชั้น ป.6/8
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/5 พบกับ ชั้น ป.6/2
   งานอภิบาลร่วมงานฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารงานบวชพระสงฆ์
   ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/1 พบกับ ชั้น ป.6/9
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่างชั้น ป.6/4 พบกับ ป.6/3
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้นป.6/7พบกับ คู่ Play off
   นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ของชั้น ป.6
   นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ของชั้น ป.6
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม
   เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม
   การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.6
   ผลงานนักเรียนกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ 2019
   ตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้นักบุญหลุยส์ ป.1-ป.3
   ตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้นักบุญหลุยส์ ป.4-ป.6
   พิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองการสถาปนานักบุญหลุยส์
   กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
   เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุสถาบันแมคเคน
   เชิญผอ.ร่วมมอบอาหารกลางวันให้ผู้สูงอายุเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
   นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
   เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
   นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียนชั้น ป.3/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   งานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ
   ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2562
   นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   นักเรียน ป.4/8 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต
   กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
   สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
   สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (80)
 งานอภิบาลนำส่งจดหมายสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตปีการศีกษา 2562 22 พ.ค. 2562
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 27 พ.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 5 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์ 5 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 6 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 6 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 11 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 11 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 11 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 11 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/1 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านสมานใจ 11 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 14 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า 14 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ เวียงพิงค์ 14 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 18 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 18 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 18 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้ 19 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 19 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 20 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 20 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 20 มิ.ย. 2562
  นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านเวียงพิงค์ 20 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 21 มิ.ย. 2562
  นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านเวียงพิงค์ 21 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 21 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 25 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 25 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 25 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 26 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 26 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านสมานใจ 26 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 27 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสถาบันแมคเคน 27 มิ.ย. 2562
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 27 มิ.ย. 2562
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 1/2562 1 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 3 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 3 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 4 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 4 ก.ค. 2562
  นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านสมานใจ 4 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 4 ก.ค. 2562
 ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 4 ก.ค. 2562
 ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2562 10 ก.ค. 2562
 ตอบคำถาม กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ 11 ก.ค. 2562
 ตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้นักบุญหลุยส์ ป.4-ป.6 12 ก.ค. 2562
 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรร่วมถวายสิ่งของทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 19 ก.ค. 2562
 วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ 22 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 31 ก.ค. 2562
  นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านlสมานใจ 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน 1 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 1 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 7 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านสมานใจ 7 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 7 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 7 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 8 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 8 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า 9 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว 9 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 9 ส.ค. 2562
  นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านเวียงพิงค์ 10 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 13 ส.ค. 2562
  นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านสมานใจ 13 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 14 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านสมานใจ 14 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 15 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 15 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 15 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน 20 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 20 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล 20 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 21 ส.ค. 2562
  นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ มูลนิธิบ้านสมานใจ 21 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์ 21 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน 22 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า 22 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 22 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (24)
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า22 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์21 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน20 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน15 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน13 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า9 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน8 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์7 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน7 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์31 ก.ค. 2562
วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ22 ก.ค. 2562
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน4 ก.ค. 2562
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์3 ก.ค. 2562
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสถาบันแมคเคน27 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์26 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า21 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน20 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้19 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า18 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า14 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า11 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า6 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์5 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(22)
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า22 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์21 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน20 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน15 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า9 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน8 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน7 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน1 ส.ค. 2562
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์31 ก.ค. 2562
วันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ22 ก.ค. 2562
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์3 ก.ค. 2562
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสถาบันแมคเคน27 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์26 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า25 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า21 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน20 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า18 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า14 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า11 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า6 มิ.ย. 2562
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์5 มิ.ย. 2562
งานอภิบาลนำส่งจดหมายสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตปีการศีกษา 2562 22 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)