[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1172
ชื่อ: มิส  อัมพร    พิมพิสาร
ฉายา: อัมพร
อายุงาน: 16 ปี 3 เดือน 26 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 /3

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ม.6  โรงเรียนแม่แตง 2541  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
3  ม.3  โรงเรียนแม่แตง 2538  มัธยมศึกษาตอนต้น  
4  ป.6  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 2535  ประถมศึกษา  

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2561 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2561 กรรมการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4
2560 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2559 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2559 กรรมการ
2559 กรรมการ
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2558 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2557 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ งานบริหารระดับชั้น ป.4
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2555 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.4
2554 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2554 กรรมการ งานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.1
2553 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2555 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/2

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ประชุมเชิงปฎิบัติการ แก้ไข /พัฒนาต้นฉบับตำรากลางภาษาอังกฤษ 4 วิชาที่จะใช้ในปีการศึกษา 2558 ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 18 เม.ย. 2557 - 19 เม.ย. 2557 16
2557 เทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 02 ส.ค. 2557 3
2557 เป็นวิทยากร ฝึกอบรมครูผู้สอนชาวต่างประเทศ และครูไทยผู้สอนวิชา IE ห้องเรียน Computer 1 อาคารเซนต์หลุยส์ 24 ส.ค. 2557 3
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบของ CEFR” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 31 ส.ค. 2557 8
2556 Techniques for active styles of teaching English to young learners โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 30 พ.ค. 2550 - 01 มิ.ย. 2550 3 วัน
2556 Workshop "Encouraging higher level students to use more English in the classroom" British Council 28 ม.ค. 2548
2556 Adobe Photoshop 7.0 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 25 พ.ย. 2548 10
2556 Ms. Word 2003 "หลักสูตรการสร้างหัว / ท้ายกระดาษและข้อความพิเศษอื่น ๆ" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 07 ต.ค. 2548
2556 Ms.Word 2003 "หลักสูตรสร้างจดหมายเวียน" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 07 ต.ค. 2548
2556 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 229 ค่ายลูกเสือสุเทพ เชียงใหม่ 22 ส.ค. 2547
2556 การสร้างวินัยเชิงบวก สนามกอล์ฟกัซซันขุนตาล จังหวัดลำพูน 28 มี.ค. 2552 - 29 มี.ค. 2552
2556 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 01 ต.ค. 2551 - 31 พ.ค. 2552
2556 Three-Day Impact Teaching Workshop โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ 20 ต.ค. 2551 - 22 ต.ค. 2551 3 วัน
2556 Five-Day Teaching with the brain in mind workshop โรงแรมปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่ 14 ต.ค. 2551 - 22 ต.ค. 2551 5 วัน
2556 เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม PowerPoint โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ส.ค. 2551 4 ชม.
2556 มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 03 ต.ค. 2552
2556 เสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 06 ก.ค. 2555 - 08 ก.ค. 2555
2556 การนิเทศการสอนแบบ Coaching โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 27 ก.ค. 2555
2556 CAI Learn Sanook และ Active Board โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2551
2556 Workshop on English Language มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 13 มิ.ย. 2551
2556 จิตวิทยาครูผู้สอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 20 ก.ย. 2551
2556 บทบาทของครูในการดูแลนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 08 พ.ย. 2551
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Developing Trends in Education มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 การเรียนการสอนแบบสหศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 22 ก.ย. 2551 - 23 ก.ย. 2551 0
2556 Teacher Assistant in Australia Australia 11 เม.ย. 2553 - 11 มิ.ย. 2553 0
2556 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ประเทศสิงคโปร์ 28 ก.ค. 2553 - 30 ก.ค. 2553 0
2556 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม Chu Van An School ประเทศเวียดนาม 26 ธ.ค. 2552 - 29 ธ.ค. 2552 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019" ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 7 พ.ค. 2562
2562 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019" ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 8 พ.ค. 2562
2562 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019" ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 9 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning” (กลุ่มครูผู้สอน) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (28 พ.ค.62) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 28 พ.ค. 2562
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 16 มิ.ย. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 14 พ.ค. 2561
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 14 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือและนวัตกรรมในการทำวิจัย (ภาคบ่าย) อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 23 มิ.ย. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกแผนการสอนในระบบ SWIS (วันที่ 2 ต.ค.61) ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 2 ต.ค. 2561
2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 ม.ค. 2562
2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมในหลักสูตร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรม "Teaching for Early Success-Techniques and Activities for Effective Teaching of Young Learner" Lanna Palace Hotel, Changklan Road, Amphoe Mueang, Chiang Mai 27 ม.ค. 2561
2559 การออกแบบเครื่องมือในการวัดผลการเรียนรู้ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2, ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ค. 2559
2559 การจัดการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องเรียนป.5/1-5/8, ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกคะแนนผลการวัดและประเมินผล ในระบบ SWIS ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 9 ก.ค. 2559
2558 การอบรมเรื่อง "จิตวิทยาในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรม "การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงเช้า) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้IPADเพื่อการเรียนการสอน" (ช่วงบ่าย) อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 12 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 29 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 30 มี.ค. 2559
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์ 19 เม.ย. 2559
2557 การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Rosetta Stone โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 พ.ค. 2557
2557 อบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ดูแลระบบ "Rosetta (Super Admin)" ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ 18 พ.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวกรอบของ CEFR ณ หอประชุมอนุสรณ์ 80 ปีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 31 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  20 พ.ค. 2549  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2548 2ขั้น  บันทึกข้อความ
2  23 พ.ค. 2550  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2549 2ขั้น  บันทึกข้อความ
3  26 พ.ค. 2551  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2550 2ขั้น  บันทึกข้อความ
4  19 พ.ค. 2552  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2551 2ขั้น  บันทึกข้อความ
5  11 มี.ค. 2553  รางวัลชนะเลิศ การประกวดการผลิตสื่อ CAI (Computer Assisted Instruction) ประจำปีการศึกษา 2552  เกียรติบัตร
6  16 ม.ค. 2555  หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555  เกียรติบัตร
7  14 มิ.ย. 2555  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนกประถม ปีการศึกษา 2554 โดยไม่ขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร
8  4 ก.ค. 2555  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 2ขั้น  บันทึกข้อความ
9  13 มิ.ย. 2556  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2555 โดยไม่ขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร
10  16 ม.ค. 2557  ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษา จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ใบประกาศเกียรติคุณ
11  12 มิ.ย. 2557  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2557 โดยไม่ขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร
12  15 มิ.ย. 2560  ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แนกประถม ปีการศึกษา 2559 โดยไม่ขาด ลา มาสาย  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารระดับชั้น ป.4,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ,   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารระดับชั้น ป.4
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (2)
     หน้าที่ ส่งไฟล์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 วันพุธ ที่ 22 พ.ค. 2562    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
     หน้าที่ ส่งไฟล์การออกแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 วันพุธ ที่ 22 พ.ค. 2562    แผนงาน บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ขั้นตอน 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (36)
   7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562
   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp #8"
   8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1
   กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.4
   4. จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game
   รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขัน Crossword Game
   การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Audition
   การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Semi-Final
   การแข่งขัน Crossword Game ระดับชั้น ป.6 รอบ Final
   ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3
   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.4 เรื่อง The Wonders of Longan
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6
   6.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
   5. ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ
   6. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินโครงการ
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1
   6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ
   6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3
   6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
   6.6 ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “ Winter Wonder Camp #8”
   7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4
   8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2
   8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย
   9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมIE 24 พ.ค. 2562
 กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 20 มิ.ย. 2562
 ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมให้การต้อนรับMr.Daryl Khong Cambridge Country Manager:Thailand and Singapore ในโอกาสเข้าแนะนำและวางแผนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร Cambridge และ การยกระดับมาตรฐานสากลด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 9 ส.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน :ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน 17 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (1)
English Bingo Game17 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)