[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1345
ชื่อ: มิส  สมหญิง    ฟูปัญญา
ฉายา: ปอย
อายุงาน: 7 ปี 9 เดือน 20 วัน
Social Network: https://th-th.facebook.com/Poypoy007
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (1)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ 2553  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ใบริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2561 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2560 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2559 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2558 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2557 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2556 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2555 กรรมการ งานสื่อสารมวลชน
2554 กรรมการ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม

ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 นักข่าวตาสัปะรด เทศบาลนครเชียงใหม่ 26 มี.ค. 2556 - 26 มี.ค. 2556
2556 อบรมชีวิตจิต
2556 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในระบบโรงเรียนสำหรับบุคลากร
2556 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจ
2556 สัมนาก่อนเปิดภาคเรียน
2556 การจัดทำระบบสารสนเทศในหน่วยงาน
2556 สัมนาการจัดทำแผนระดับหน่วยงาน

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่
2562 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การอบรม“ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2562
2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2562
2562 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเสวนํา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 3 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 6 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 8 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 13 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 15 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 20 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 22 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 27 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 29 ส.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 3 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 5 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 10 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 12 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 17 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 19 ก.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 1 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 3 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 15 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 17 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 22 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 24 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 29 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 31 ต.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 5 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 7 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 12 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 14 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 19 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 21 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 26 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 28 พ.ย. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 3 ธ.ค. 2562
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 7 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 9 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 14 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 17 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 21 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 23 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 28 ม.ค. 2563
2562 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) 30 ม.ค. 2563
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การพัฒนาจาก TDRI” อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 10 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Infographic : การสื่อสารเพื่อยกศักยภาพการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2561
2561 การอบรมมาตรฐานการเก็บภาพของระบบ SWIS อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2561
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัย อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 26 พ.ค. 2561
2560 เรียนรู้จากนักคิดเรื่องชีวิตและการงาน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 3) 11 พ.ค. 2560
2560 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 11 พ.ค. 2560
2560 สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม สู่โรงเรียน อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 12 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ห้องเรียนรวม ชั้น 2) 13 พ.ค. 2560
2560 การอบรมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนยุคใหม่ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรมนวัตกรรมรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะในอนาคต ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2560 การอบรมสาระ+พัดห้องสมุดอัจฉริยะ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561
2559 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน และหัวใจในการทำงาน ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น3 11 พ.ค. 2559
2559 คุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 12 พ.ค. 2559
2559 การจัดการ Conflicts ในการปฏิบัติหน้าที่โดยระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์1-2 12 พ.ค. 2559
2559 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น2 13 พ.ค. 2559
2559 การลงกำหนดการและการจัดทำเครื่องมือประเมินแผนงานประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบ SWIS อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1) 9 มี.ค. 2560
2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบSWISเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ห้องคอมพิวเตอร์1-3 11 พ.ค. 2558
2558 การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 อาคารเรียนรวม(ชั้น2) 13 พ.ค. 2558
2558 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 16 ม.ค. 2559
2558 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาของอาเซียนต่อการจัดการศึกษาเอกชนของไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2559
2557 การประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 10 พ.ค. 2557
2557 การอบรมสัมมนาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อด้านการสื่อสาร ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 12 พ.ค. 2557
2557 สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุงาน 0-2 ปี โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 5 ก.ค. 2557-6 ก.ค. 2557
2557 การอบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 ส.ค. 2557
2557 การเข้าร่วมการอบรมและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบุคคลในระบบSWIS ห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 29 ก.ย. 2557
2557 สัมมนาครู ปีการศึกษา 2557 โบทานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ 16 ต.ค. 2557-17 ต.ค. 2557

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสื่อสารมวลชน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสื่อสารมวลชน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (41)
   งานสื่อสารมวลชนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอบันทึกภาพนิ่ง
   โรงเรียนหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา
   เปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
    แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร
   แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร
   แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร
   ผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่
   ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมเรื่องกองทุนครูเกษียณ
   โรงเรียนหยุดวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   เปิดเรียน หลังจากหยุดวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   โรงเรียนหยุด วันอาสาฬหบูชา
   โรงเรียนหยุด วันเข้าพรรษา
   เปิดเรียน หลังจากหยุดวันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา
   โรงเรียนหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
   เปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
   ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธิเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
   โรงเรียนหยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
   เปิดเรียน หลังจากหยุดวันแม่แห่งชาติ
   ตัวเเทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุน หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
   โรงเรียนหยุด วันปิยมหาราช
   เปิดเรียน หลังหยุดวันปิยมหาราช
   โรงเรียนหยุด วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
   เปิดเรียนหลังหยุดวันชาติ เเละวันพ่อแห่งชาติ
   โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ
   เปิดเรียน หลังหยุดวันรัฐธรรมนูญ
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่
   เปิดเรียน หลังโรงเรียนหยุดวันขึ้นปีใหม่
   โรงเรียนหยุดวันเด็ก หยุดโครงการเพลิน
   โรงเรียนหยุดวันครู
   เปิดเรียน หลังหยุดวันครู
   หยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน
   โรงเรียนเปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันมาฆบูชา วันการศึกษาเอกชน
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ 5 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้ 14 ส.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านสมานใจ 14 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (389)
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5) 20 ส.ค. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 20 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ20 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 20 ส.ค. 2562
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 20 ส.ค. 2562
รับรางวัลจากการเเข่งขันเทควันโด รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ19 ส.ค. 2562
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ 19 ส.ค. 2562
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 19 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 19 ส.ค. 2562
ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2562 19 ส.ค. 2562
ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ (อัลบั้ม2)19 ส.ค. 2562
ตัวเเทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุน หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 16 ส.ค. 2562
กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 16 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 16 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 16 ส.ค. 2562
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 256316 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน 16 ส.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.216 ส.ค. 2562
นักวิชาการสาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก16 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (14.08.62)16 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2562 16 ส.ค. 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 16 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) 15 ส.ค. 2562
กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ระดับชั้นป.4-ป.6 ครั้งที่2 15 ส.ค. 2562
แข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 (รอบชิงชนะเลิศ) 15 ส.ค. 2562
งานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ 15 ส.ค. 2562
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี15 ส.ค. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่14 ส.ค. 2562
กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ 14 ส.ค. 2562
ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่3/2562 14 ส.ค. 2562
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2562 14 ส.ค. 2562
ประชุมVideo Conference เพื่อวางแผนการสัมมนาประจำปีคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 14 ส.ค. 2562
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี 13 ส.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาคอมพิวเตอร์) 13 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 256213 ส.ค. 2562
ประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 13 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 9 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 25629 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการจัดหาร้านโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2562 9 ส.ค. 2562
ตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 25629 ส.ค. 2562
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง9 ส.ค. 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9 ส.ค. 2562
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง 8 ส.ค. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.4 8 ส.ค. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.3 8 ส.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562 8 ส.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562 8 ส.ค. 2562
ตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 25628 ส.ค. 2562
รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ส.ค. 2562
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Sumo Auto 1kg รุ่น Master 8 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (08.08.62)8 ส.ค. 2562
ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course 7 ส.ค. 2562
ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course 7 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2562
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.1-3 รอบตัดสิน 7 ส.ค. 2562
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 20197 ส.ค. 2562
ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล 7 ส.ค. 2562
จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล 7 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 7 ส.ค. 2562
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง7 ส.ค. 2562
มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (การแข่งขันเต้นประกอบเพลง)6 ส.ค. 2562
แข่งขัน English Speaking Contest 2019 First round 6 ส.ค. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.5 6 ส.ค. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.6 6 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program6 ส.ค. 2562
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ 6 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 25626 ส.ค. 2562
รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 6 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”5 ส.ค. 2562
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ 5 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 5 ส.ค. 2562
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์นักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศฮ่องกง5 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 5 ส.ค. 2562
มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (การแข่งขันเต้นประกอบเพลง)5 ส.ค. 2562
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” อัลบั้ม25 ส.ค. 2562
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”5 ส.ค. 2562
กิจกรรม STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 ส.ค. 2562
ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล 2 ส.ค. 2562
ตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ครูและบุคลากรทางการศึกษา2 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 2 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ Chiang rai Taekwondo Championships 2019 2 ส.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2 ส.ค. 2562
ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธิเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1 ส.ค. 2562
งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง 1 ส.ค. 2562
ตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.5 และ ป. 6 1 ส.ค. 2562
ตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.31 ส.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2562 1 ส.ค. 2562
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ส.ค. 2562
งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดระบบการจราจร1 ส.ค. 2562
กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 2) 1 ส.ค. 2562
กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า) 1 ส.ค. 2562
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.4 31 ก.ค. 2562
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562 31 ก.ค. 2562
กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 1) 31 ก.ค. 2562
ตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.1 และ ป. 2 31 ก.ค. 2562
กาดนัด MCP ครั้งที่ 231 ก.ค. 2562
สอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562 31 ก.ค. 2562
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม 30 ก.ค. 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 30 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/256230 ก.ค. 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว30 ก.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 30 ก.ค. 2562
งานงบประมาณการเงิน การบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562 26 ก.ค. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) 26 ก.ค. 2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2562 26 ก.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว26 ก.ค. 2562
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ25 ก.ค. 2562
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 25 ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย 24 ก.ค. 2562
รับรางวัลแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 201924 ก.ค. 2562
ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุก24 ก.ค. 2562
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2562 24 ก.ค. 2562
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 24 ก.ค. 2562
ประชุมพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 24 ก.ค. 2562
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 23 ก.ค. 2562
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2562 23 ก.ค. 2562
ครูวิรัชดาและม.บรรจงเข้าร่วมฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากบริษัทชิชาง 23 ก.ค. 2562
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 23 ก.ค. 2562
ประชุมครูระดับชั้น ป.6 23 ก.ค. 2562
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2562 22 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/1 พบกับ ชั้น ป.6/9 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ Montfort College Primary Section22 ก.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China22 ก.ค. 2562
รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest 2019 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 22 ก.ค. 2562
รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 22 ก.ค. 2562
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 22 ก.ค. 2562
ประชุมครูระดับชั้น ป.5 22 ก.ค. 2562
นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะนักร้องประสานเสียง19 ก.ค. 2562
ประชุมพนักงานโรงอาหาร19 ก.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China 19 ก.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต 19 ก.ค. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน ADA Thailand Awards201919 ก.ค. 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต19 ก.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 19 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหารือแนวทางการจัดงานประจำปีของโรงเรียน 2562 18 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1 18 ก.ค. 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 18 ก.ค. 2562
นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18 ก.ค. 2562
การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ 15 ก.ค. 2562
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ 15 ก.ค. 2562
เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทซ่อมแซมสระว่ายน้ำ 15 ก.ค. 2562
การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนช่วงพักกลางวัน12 ก.ค. 2562
กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.412 ก.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน12 ก.ค. 2562
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน 12 ก.ค. 2562
ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 12 ก.ค. 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว11 ก.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ11 ก.ค. 2562
รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME 8 11 ก.ค. 2562
รับรางวัลการแข่งขัน ยิงธนู Thailand 13th Princess Cup Archery Tournament 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน11 ก.ค. 2562
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน 11 ก.ค. 2562
กิจกรรม "ดนตรีสร้างสรรค์"11 ก.ค. 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 10/07/6210 ก.ค. 2562
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 10 ก.ค. 2562
รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 10 ก.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 10 ก.ค. 2562
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 256210 ก.ค. 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ10 ก.ค. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 10 ก.ค. 2562
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป 9 ก.ค. 2562
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 09/07/629 ก.ค. 2562
คุณไพรัช โตวิวัฒน์ นำอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้อำนวยการ เรื่อง Codingและการเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดชมรม robot9 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม9 ก.ค. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 8 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.68 ก.ค. 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 ก.ค. 2562
หล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 25628 ก.ค. 2562
กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion8 ก.ค. 2562
ฝึกจิต ภาวนา สมาธิ8 ก.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ 5 ก.ค. 2562
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 5 ก.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม 5 ก.ค. 2562
ครูและนักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEAM เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ4 ก.ค. 2562
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL 4 ก.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562 4 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบรองชนะเลิศ ป.64 ก.ค. 2562
กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 4 ก.ค. 2562
พิจารณาการนำเสนอโครงการ DQ จากบริษัท AIS 4 ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 4 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 4 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 3 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2562
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562 3 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 3 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 2 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่างชั้น ป.6/4 พบกับ ป.6/3 2 ก.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 2 ก.ค. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 528 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.328 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.628 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 28 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 28 มิ.ย. 2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 28 มิ.ย. 2562
งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่28 มิ.ย. 2562
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 28 มิ.ย. 2562
ประชุมอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 28 มิ.ย. 2562
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP 28 มิ.ย. 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่27 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.627 มิ.ย. 2562
แข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 27 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ)27 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 27 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562 27 มิ.ย. 2562
ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ 27 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562 27 มิ.ย. 2562
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 27 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 27 มิ.ย. 2562
บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-626 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 26 มิ.ย. 2562
ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" ป.526 มิ.ย. 2562
ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ ป.326 มิ.ย. 2562
English Program ทำการทดลองเรื่อง "Animal response and stimuli" 26 มิ.ย. 2562
อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 256226 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 25 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล 25 มิ.ย. 2562
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 25 มิ.ย. 2562
กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 25 มิ.ย. 2562
ชนะเลิศแข่งขันกอล์ฟ Singha chiang rai Junior Golf open 201924 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ) 24 มิ.ย. 2562
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 24 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.324 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 24 มิ.ย. 2562
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู นักการ พนักงานโรงอาหาร, บริษัทจัดทำแหวนทองคำ, บริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 24 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 24 มิ.ย. 2562
นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 24 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู24 มิ.ย. 2562
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 21 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 21 มิ.ย. 2562
แข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 221 มิ.ย. 2562
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 21 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2019 21 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 20 มิ.ย. 2562
วิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 20 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.520 มิ.ย. 2562
รับสมัครนักเรียน โครงการค่าย Inspire your passion 20 มิ.ย. 2562
ประชุมติดตามงานคณะกรรมการโครงการค่าย โครงการค่าย Inspire your passion 20 มิ.ย. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการ Violine Solo 20 มิ.ย. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชน ชาย 7-8 ปี รุ่น B การแข่งขันกีฬาเทควันโด 20 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก 20 มิ.ย. 2562
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 19 มิ.ย. 2562
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 19 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 19 มิ.ย. 2562
กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19 มิ.ย. 2562
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/2กับป.5/8 19 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/2กับ ป.3/3 19 มิ.ย. 2562
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/256219 มิ.ย. 2562
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 19 มิ.ย. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2562
พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2) 19 มิ.ย. 2562
พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1)19 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ วันที่ 18 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562
ตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครู EP ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Jacek Andrzej Pierzynski เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร 18 มิ.ย. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program 18 มิ.ย. 2562
รอง ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ต.มังกร มันทะนา พบงานดูแลนักเรียนในพระราชาชนุเคราะห์ ฯ​ 18 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/1 กับ ป.5/5 18 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/4กับ ป.3/5 18 มิ.ย. 2562
มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 256218 มิ.ย. 2562
มอบของรางวัลชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม18 มิ.ย. 2562
ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน 18 มิ.ย. 2562
งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 18 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 18 มิ.ย. 2562
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ 18 มิ.ย. 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว คลาส A รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย18 มิ.ย. 2562
รับรางวัลชนะเลิศ คลาส DG การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Singha Junior Chiang18 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 517 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/1กับ ป.3/8 17 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/7กับป.5/9 17 มิ.ย. 2562
ประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 14 มิ.ย. 2562
รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์คำ ครั้งที่ 2 14 มิ.ย. 2562
บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019" 14 มิ.ย. 2562
กิจกรรม Care for a Plant 14 มิ.ย. 2562
มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 256214 มิ.ย. 2562
ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ 14 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด Yes! Genius 14 มิ.ย. 2562
คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 คู่ Play off ระหว่าง ป.5/3กับป.5/6 14 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 614 มิ.ย. 2562
ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ 14 มิ.ย. 2562
ประชุมครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และดนตรีไทย เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน 14 มิ.ย. 2562
ประชุมหารือการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ 14 มิ.ย. 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 14 มิ.ย. 2562
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 14 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2562 13 มิ.ย. 2562
นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา 13 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 413 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 13 มิ.ย. 2562
มอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย 13 มิ.ย. 2562
มอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 13 มิ.ย. 2562
มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี13 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู 2562 (อัลบั้ม2)13 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู 2562 (อัลบั้ม1)13 มิ.ย. 2562
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 12 มิ.ย. 2562
ทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256212 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 12 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 12 มิ.ย. 2562
การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ 12 มิ.ย. 2562
รับรางวัลชนะเลิศรแข่งขัน Yamaha Kids Idol รุ่นอายุ 5-8 ปี12 มิ.ย. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันกีฬาเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 (ภาคเหนือ)12 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการโครงการค่าย โครงการค่าย Inspire your passion 12 มิ.ย. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program 11 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 มิ.ย. 2562
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู 11 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 11 มิ.ย. 2562
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติมให้ครูประจำชั้น ระดับชั้น ป. 1 ป. 4 และ ป. 5 10 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เเละ 610 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ชั้น ป.4/6 กับ ป.4/8 10 มิ.ย. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 10 มิ.ย. 2562
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 10 มิ.ย. 2562
สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ประจำปี2562 10 มิ.ย. 2562
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6) 8 มิ.ย. 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) 7 มิ.ย. 2562
ประชุมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯ ของโรงเรียน (ฉบับปรับปรุงใหม่) 7 มิ.ย. 2562
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 7 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2562 7 มิ.ย. 2562
กิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/3กับ ป.4/4 5 มิ.ย. 2562
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 5 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมพันธสัญญา 5 มิ.ย. 2562
โครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนของครูชาวต่างประเทศ (ASL: After School Learning) 4 มิ.ย. 2562
คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 4 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 4 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ ตอนปริศนาซูโดกุ( sudoku) รอบที่1 ระดับชั้นป.4-ป.6 ประจำปี2562 4 มิ.ย. 2562
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ, โรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู บุคลากร นักการ, โรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และร้านผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากร 4 มิ.ย. 2562
มอบโล่ยอดนักอ่านกิจกรรม My Book Review ปี 6 และ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 4 มิ.ย. 2562
คณะผู้บริหารและครู ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 4 มิ.ย. 2562
เลือกตั้งประธานนักเรียน 25624 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมเรื่องกองทุนครูเกษียณ 4 มิ.ย. 2562
ประชุมนักการและพนักงาน ครั้งที่ 1/2562 31 พ.ค. 2562
ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 31 พ.ค. 2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 31 พ.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 256231 พ.ค. 2562
พิจารณาคัดเลือกรถตู้กิจกรรมสัมผัสชีวิต 30 พ.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่1/2562 30 พ.ค. 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 30 พ.ค. 2562
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบาย ป.4-630 พ.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 29 พ.ค. 2562
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 29 พ.ค. 2562
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 29 พ.ค. 2562
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียน ป.1-329 พ.ค. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิงธนู ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28 พ.ค. 2562
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 28 พ.ค. 2562
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 27 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 24 พ.ค. 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 24 พ.ค. 2562
การสอบสอนตำแหน่งครูสังคมIE 24 พ.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต 24 พ.ค. 2562
ผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่24 พ.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 23 พ.ค. 2562
แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร 23 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียน ชั้น ป.1 23/05/6223 พ.ค. 2562
งานร้านเบเกอรีเข้าร่วมอบรม omelette pancake 22 พ.ค. 2562
ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 22 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 22 พ.ค. 2562
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6 22 พ.ค. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2562
ปะชุมครูหลักสูตร English Program 21 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 21 พ.ค. 2562
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน 21 พ.ค. 2562
แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร21 พ.ค. 2562
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมIE 21 พ.ค. 2562
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 17 พ.ค. 2562
ถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา17 พ.ค. 2562
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 17 พ.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562 16 พ.ค. 2562
รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด 16 พ.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 16 พ.ค. 2562
ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562 16 พ.ค. 2562
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2562 16 พ.ค. 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2562
ติดตั้งอุปกรณ์ฟอกอากาศ Dyson เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน15 พ.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 15 พ.ค. 2562
บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019" 14 พ.ค. 2562
บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019" 14 พ.ค. 2562
งานสื่อสารมวลชนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอบันทึกภาพนิ่ง 14 พ.ค. 2562
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 6 14 พ.ค. 2562
ประชุมงานอภิบาล 14 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 11/05/6211 พ.ค. 2562
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (11/05/62)11 พ.ค. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2018-201911 พ.ค. 2562
ประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning10 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ10 พ.ค. 2562
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256210 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(359)
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5) 20 ส.ค. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 20 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ20 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 20 ส.ค. 2562
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 20 ส.ค. 2562
รับรางวัลจากการเเข่งขันเทควันโด รายการชิงแชมป์ภาคเหนือ19 ส.ค. 2562
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2563​ 19 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 19 ส.ค. 2562
ประชุมทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ครั้งที่1/2562 19 ส.ค. 2562
ค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ (อัลบั้ม2)19 ส.ค. 2562
ตัวเเทนผู้บริหารมอบเงินสนับสนุน หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 16 ส.ค. 2562
กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 16 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 16 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 16 ส.ค. 2562
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 256316 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน 16 ส.ค. 2562
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้น ป.216 ส.ค. 2562
นักวิชาการสาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก16 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2562 16 ส.ค. 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 16 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน งานประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) 15 ส.ค. 2562
กิจกรรมสนุกคิดคณิตศาสตร์ระดับชั้นป.4-ป.6 ครั้งที่2 15 ส.ค. 2562
แข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6 (รอบชิงชนะเลิศ) 15 ส.ค. 2562
งานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ 15 ส.ค. 2562
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี15 ส.ค. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่14 ส.ค. 2562
กิจกรรมค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ 14 ส.ค. 2562
ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่3/2562 14 ส.ค. 2562
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2562 14 ส.ค. 2562
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันดนตรี 13 ส.ค. 2562
นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4 (วิชาคอมพิวเตอร์) 13 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 256213 ส.ค. 2562
ประชุมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 13 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 9 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 25629 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือการจัดหาร้านโต๊ะจีน งานประจำปีของโรงเรียน 2562 9 ส.ค. 2562
ตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 25629 ส.ค. 2562
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง9 ส.ค. 2562
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9 ส.ค. 2562
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง 8 ส.ค. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.4 8 ส.ค. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.3 8 ส.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2562 8 ส.ค. 2562
ตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ประจำปี 25628 ส.ค. 2562
รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 8 ส.ค. 2562
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Sumo Auto 1kg รุ่น Master 8 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 (08.08.62)8 ส.ค. 2562
ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course 7 ส.ค. 2562
ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course 7 ส.ค. 2562
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2562
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.1-3 รอบตัดสิน 7 ส.ค. 2562
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 20197 ส.ค. 2562
ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล 7 ส.ค. 2562
จัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล 7 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ 7 ส.ค. 2562
กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา การแข่งขันร้องเพลง7 ส.ค. 2562
มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (การแข่งขันเต้นประกอบเพลง)6 ส.ค. 2562
แข่งขัน English Speaking Contest 2019 First round 6 ส.ค. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.5 6 ส.ค. 2562
การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.6 6 ส.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program6 ส.ค. 2562
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ 6 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 25626 ส.ค. 2562
รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 6 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”5 ส.ค. 2562
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ 5 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 5 ส.ค. 2562
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์นักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศฮ่องกง5 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 5 ส.ค. 2562
มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา (การแข่งขันเต้นประกอบเพลง)5 ส.ค. 2562
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” อัลบั้ม25 ส.ค. 2562
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”5 ส.ค. 2562
กิจกรรม STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 ส.ค. 2562
ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล 2 ส.ค. 2562
ตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ครูและบุคลากรทางการศึกษา2 ส.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 2 ส.ค. 2562
แข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ Chiang rai Taekwondo Championships 2019 2 ส.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2 ส.ค. 2562
ตัวเเทนคณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธิเปิดป้ายอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1 ส.ค. 2562
งานดุริยางค์เข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาวง 1 ส.ค. 2562
ตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.5 และ ป. 6 1 ส.ค. 2562
ตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.31 ส.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2562 1 ส.ค. 2562
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 1 ส.ค. 2562
งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดระบบการจราจร1 ส.ค. 2562
กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 2) 1 ส.ค. 2562
กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า) 1 ส.ค. 2562
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.4 31 ก.ค. 2562
การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2562 31 ก.ค. 2562
กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 1) 31 ก.ค. 2562
ตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.1 และ ป. 2 31 ก.ค. 2562
กาดนัด MCP ครั้งที่ 231 ก.ค. 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 30 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก ครั้งที่ 3/256230 ก.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 30 ก.ค. 2562
งานงบประมาณการเงิน การบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสถาบันการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562 26 ก.ค. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย) 26 ก.ค. 2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2562 26 ก.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา67พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว26 ก.ค. 2562
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ25 ก.ค. 2562
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 25 ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย 24 ก.ค. 2562
รับรางวัลแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 201924 ก.ค. 2562
ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาหมากรุก24 ก.ค. 2562
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2562 24 ก.ค. 2562
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 24 ก.ค. 2562
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 23 ก.ค. 2562
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2562 23 ก.ค. 2562
ครูวิรัชดาและม.บรรจงเข้าร่วมฟังการนำเสนอแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากบริษัทชิชาง 23 ก.ค. 2562
ประชุมครูระดับชั้น ป.4 23 ก.ค. 2562
ประชุมครูระดับชั้น ป.6 23 ก.ค. 2562
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2562 22 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/1 พบกับ ชั้น ป.6/9 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ Montfort College Primary Section22 ก.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China22 ก.ค. 2562
รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest 2019 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 22 ก.ค. 2562
รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 22 ก.ค. 2562
รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 22 ก.ค. 2562
นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะนักร้องประสานเสียง19 ก.ค. 2562
ประชุมพนักงานโรงอาหาร19 ก.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China 19 ก.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต 19 ก.ค. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน ADA Thailand Awards201919 ก.ค. 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต19 ก.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 19 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อหารือแนวทางการจัดงานประจำปีของโรงเรียน 2562 18 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1 18 ก.ค. 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 18 ก.ค. 2562
นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18 ก.ค. 2562
การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ 15 ก.ค. 2562
การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนช่วงพักกลางวัน12 ก.ค. 2562
กิจกรรม STEAM ระดับชั้น ป.412 ก.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมตัวแทนกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียน12 ก.ค. 2562
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน 12 ก.ค. 2562
ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 12 ก.ค. 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว11 ก.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ11 ก.ค. 2562
รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME 8 11 ก.ค. 2562
รับรางวัลการแข่งขัน ยิงธนู Thailand 13th Princess Cup Archery Tournament 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน11 ก.ค. 2562
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน 11 ก.ค. 2562
กิจกรรม "ดนตรีสร้างสรรค์"11 ก.ค. 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 10/07/6210 ก.ค. 2562
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 10 ก.ค. 2562
รับสมัครสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 10 ก.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 10 ก.ค. 2562
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 256210 ก.ค. 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ10 ก.ค. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 10 ก.ค. 2562
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป 9 ก.ค. 2562
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 09/07/629 ก.ค. 2562
คุณไพรัช โตวิวัฒน์ นำอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้อำนวยการ เรื่อง Codingและการเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดชมรม robot9 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม9 ก.ค. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 8 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.68 ก.ค. 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8 ก.ค. 2562
กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion8 ก.ค. 2562
ฝึกจิต ภาวนา สมาธิ8 ก.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษางานลูกเสือ ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ 5 ก.ค. 2562
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 5 ก.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม 5 ก.ค. 2562
ครูและนักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEAM เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ4 ก.ค. 2562
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP และ ACL 4 ก.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2562 4 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบรองชนะเลิศ ป.64 ก.ค. 2562
พิจารณาการนำเสนอโครงการ DQ จากบริษัท AIS 4 ก.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 4 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 4 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 3 ก.ค. 2562
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2562 3 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 3 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 2 ก.ค. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่างชั้น ป.6/4 พบกับ ป.6/3 2 ก.ค. 2562
ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 2 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 1 ก.ค. 2562
ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน 1 ก.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือสถาบันที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 1 ก.ค. 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการค่าย Inspire your passion1 ก.ค. 2562
กิจกรรมเกมส์ส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา 1 ก.ค. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 528 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.328 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.628 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 28 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 28 มิ.ย. 2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 28 มิ.ย. 2562
งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่่อนำเสนอกิจกรรม Montfort's Got Talent ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่28 มิ.ย. 2562
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 28 มิ.ย. 2562
ประชุมอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 28 มิ.ย. 2562
ประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา ระหว่าง MCP ACL และ ACP 28 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.627 มิ.ย. 2562
แข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 27 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ)27 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 27 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562 27 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2562 27 มิ.ย. 2562
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 27 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 27 มิ.ย. 2562
บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-626 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 26 มิ.ย. 2562
ประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่" ป.526 มิ.ย. 2562
ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ ป.326 มิ.ย. 2562
English Program ทำการทดลองเรื่อง "Animal response and stimuli" 26 มิ.ย. 2562
อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 256226 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 25 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที 25 มิ.ย. 2562
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล 25 มิ.ย. 2562
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 25 มิ.ย. 2562
กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 25 มิ.ย. 2562
ชนะเลิศแข่งขันกอล์ฟ Singha chiang rai Junior Golf open 201924 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ) 24 มิ.ย. 2562
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 24 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.324 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 24 มิ.ย. 2562
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู นักการ พนักงานโรงอาหาร, บริษัทจัดทำแหวนทองคำ, บริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 24 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 24 มิ.ย. 2562
นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 และป.6 ทำกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 24 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู24 มิ.ย. 2562
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 21 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5 21 มิ.ย. 2562
แข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 221 มิ.ย. 2562
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 21 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2019 21 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 20 มิ.ย. 2562
วิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 20 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.520 มิ.ย. 2562
รับสมัครนักเรียน โครงการค่าย Inspire your passion 20 มิ.ย. 2562
ประชุมติดตามงานคณะกรรมการโครงการค่าย โครงการค่าย Inspire your passion 20 มิ.ย. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการ Violine Solo 20 มิ.ย. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชน ชาย 7-8 ปี รุ่น B การแข่งขันกีฬาเทควันโด 20 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก 20 มิ.ย. 2562
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์พบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 19 มิ.ย. 2562
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 19 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 19 มิ.ย. 2562
กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 19 มิ.ย. 2562
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/2กับป.5/8 19 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/2กับ ป.3/3 19 มิ.ย. 2562
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/256219 มิ.ย. 2562
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 19 มิ.ย. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 19 มิ.ย. 2562
พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2) 19 มิ.ย. 2562
พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1)19 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ วันที่ 18 มิถุนายน 256218 มิ.ย. 2562
ตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครู EP ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Jacek Andrzej Pierzynski เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร 18 มิ.ย. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program 18 มิ.ย. 2562
รอง ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ต.มังกร มันทะนา พบงานดูแลนักเรียนในพระราชาชนุเคราะห์ ฯ​ 18 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/1 กับ ป.5/5 18 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/4กับ ป.3/5 18 มิ.ย. 2562
มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 256218 มิ.ย. 2562
มอบของรางวัลชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม18 มิ.ย. 2562
ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน 18 มิ.ย. 2562
งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15 18 มิ.ย. 2562
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 18 มิ.ย. 2562
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ 18 มิ.ย. 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว คลาส A รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย18 มิ.ย. 2562
รับรางวัลชนะเลิศ คลาส DG การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Singha Junior Chiang18 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 517 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/1กับ ป.3/8 17 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/7กับป.5/9 17 มิ.ย. 2562
ประชุมนักการและพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 14 มิ.ย. 2562
รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์คำ ครั้งที่ 2 14 มิ.ย. 2562
กิจกรรม Care for a Plant 14 มิ.ย. 2562
มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 256214 มิ.ย. 2562
ประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระวิสามัญ 14 มิ.ย. 2562
คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 14 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 คู่ Play off ระหว่าง ป.5/3กับป.5/6 14 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 614 มิ.ย. 2562
ประชุมครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และดนตรีไทย เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน 14 มิ.ย. 2562
ประชุมหารือการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ 14 มิ.ย. 2562
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 14 มิ.ย. 2562
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 14 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2562 13 มิ.ย. 2562
นักเรียนฝึกซ้อมการแสดง และเตรียมสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวงสตริงคอมโบ้ ระดับประถมศึกษา 13 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 413 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 13 มิ.ย. 2562
มอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย 13 มิ.ย. 2562
มอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 13 มิ.ย. 2562
มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี13 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู 2562 (อัลบั้ม2)13 มิ.ย. 2562
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 12 มิ.ย. 2562
ทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256212 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 12 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4 12 มิ.ย. 2562
การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ 12 มิ.ย. 2562
รับรางวัลชนะเลิศรแข่งขัน Yamaha Kids Idol รุ่นอายุ 5-8 ปี12 มิ.ย. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันกีฬาเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 (ภาคเหนือ)12 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการโครงการค่าย โครงการค่าย Inspire your passion 12 มิ.ย. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program 11 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 มิ.ย. 2562
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู 11 มิ.ย. 2562
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติมให้ครูประจำชั้น ระดับชั้น ป. 1 ป. 4 และ ป. 5 10 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เเละ 610 มิ.ย. 2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ชั้น ป.4/6 กับ ป.4/8 10 มิ.ย. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 10 มิ.ย. 2562
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 10 มิ.ย. 2562
สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ประจำปี2562 10 มิ.ย. 2562
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6) 8 มิ.ย. 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) 7 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2562 7 มิ.ย. 2562
กิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/3กับ ป.4/4 5 มิ.ย. 2562
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 5 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการนำเสนอข้อมูลกิจกรรมพันธสัญญา 5 มิ.ย. 2562
โครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนของครูชาวต่างประเทศ (ASL: After School Learning) 4 มิ.ย. 2562
คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 4 มิ.ย. 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 4 มิ.ย. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ ตอนปริศนาซูโดกุ( sudoku) รอบที่1 ระดับชั้นป.4-ป.6 ประจำปี2562 4 มิ.ย. 2562
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ, โรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู บุคลากร นักการ, โรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และร้านผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากร 4 มิ.ย. 2562
คณะผู้บริหารและครู ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 4 มิ.ย. 2562
เลือกตั้งประธานนักเรียน 25624 มิ.ย. 2562
ประชุมนักการและพนักงาน ครั้งที่ 1/2562 31 พ.ค. 2562
ประชุมทีมงานส่วนกลางระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2562 31 พ.ค. 2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 31 พ.ค. 2562
พิจารณาคัดเลือกรถตู้กิจกรรมสัมผัสชีวิต 30 พ.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่1/2562 30 พ.ค. 2562
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 30 พ.ค. 2562
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบาย ป.4-630 พ.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 29 พ.ค. 2562
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 29 พ.ค. 2562
ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 29 พ.ค. 2562
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียน ป.1-329 พ.ค. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิงธนู ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28 พ.ค. 2562
จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 28 พ.ค. 2562
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 27 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 24 พ.ค. 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 24 พ.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 24 พ.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ต 24 พ.ค. 2562
ผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่24 พ.ค. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ 23 พ.ค. 2562
แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร 23 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียน ชั้น ป.1 23/05/6223 พ.ค. 2562
ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 22 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 22 พ.ค. 2562
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6 22 พ.ค. 2562
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 21 พ.ค. 2562
การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักการและพนักงาน 21 พ.ค. 2562
การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูสังคมIE 21 พ.ค. 2562
ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 17 พ.ค. 2562
ถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา17 พ.ค. 2562
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 17 พ.ค. 2562
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2562 16 พ.ค. 2562
รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด 16 พ.ค. 2562
ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากรครั้งที่1/2562 16 พ.ค. 2562
ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2562 16 พ.ค. 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2562
ติดตั้งอุปกรณ์ฟอกอากาศ Dyson เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน15 พ.ค. 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ 15 พ.ค. 2562
งานสื่อสารมวลชนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอบันทึกภาพนิ่ง 14 พ.ค. 2562
แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป. 4 และ ป. 6 14 พ.ค. 2562
ประชุมงานอภิบาล 14 พ.ค. 2562
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (11/05/62)11 พ.ค. 2562
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แข่งขันกอล์ฟ 3rd SINGHA-NTJGF Junior Golf Championships 2018-201911 พ.ค. 2562
ประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning10 พ.ค. 2562
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ10 พ.ค. 2562
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 256210 พ.ค. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)