[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 4002
ชื่อ: มิส  กนก    ทรรทรานนท์
ฉายา: ปู๋
อายุงาน: 12 ปี 3 เดือน 26 วัน
Social Network: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000887257080
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (12)


0 รูป

15 รูป

0 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  อนุปริญญา  มหาวิทยาลัยพายัพ    

• ประวัติการทำงานจากฐานข้อมูล
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2561 ประธานกรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2560 ประธานกรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2559 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2558 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2557 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2556 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2555 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
2554 กรรมการ งานเครื่องสายตะวันตก
ปี ตำแหน่งงานการเรียนการสอน หน่วยงาน/ฝ่าย

• ประวัติการฝึกอบรม


• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จากฐานข้อมูล
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่

• ประวัติการเป็นวิทยากรจากฐานข้อมูล

• เกียรติยศ/รางวัล จากฐานข้อมูล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากฐานข้อมูล
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเครื่องสายตะวันตก
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานเครื่องสายตะวันตก
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (27)
   นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
   รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงในงานกิจกรรมพันธสัญญา
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
   นักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ
   นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่กับวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงในงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle
   นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ
   แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
   หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่
   กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ
    6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
   จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก
    ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน
   ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
    6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
    6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
   6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร
    6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง
   6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ
    นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (4)
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ 6 มิ.ย. 2562
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562
 ชมรมเครื่องสายตะวันตก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 11 ก.ค. 2562
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19 ส.ค. 2562
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (3)
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop วันที่ 15 สิงหาคม 256219 ส.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ 6 มิ.ย. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(3)
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop วันที่ 15 สิงหาคม 256219 ส.ค. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ 6 มิ.ย. 2562

• แฟ้มผลงาน (0)