[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 


ปฏิทินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  


วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินงาน
พ. 3 ต.ค. 2561  ????????????????????????????? Music Camp  ???????????(??????????????????????)  งานนักร้องประสานเสียง  สำนักผู้อำนวยการ  มาสเตอร์  ศุภมิตร    ประสบเกียรติ
พ. 28 พ.ย. 2561  ????????????????????????????????? ???????? 1 ?????????? 2561 (?????? 3)  Montfort College Primary Section  งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักผู้อำนวยการ  มาสเตอร์  วัฒนา    แสงสินธุ์
อ. 4 ธ.ค. 2561  ????????????????? ??????? ???????? 3/2561 (??????????? ?????????????-???????)  Montfort College Primary Section  งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม  สำนักผู้อำนวยการ  มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร