Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน และเชิญร่วมทำบุญ

2) ติดต่อประสานงานกับทางวัด เพื่อขอใช้สถานที่และพระวิทยากร

3) ติดต่อร้านสังฆภัณฑ์

4) เข้าค่ายเตรียมความพร้อมที่โรงเรียน

5) ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (2-8 มีนาคม 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2562)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (เข้าค่ายเตรียมความพร้อม) (วันที่ 2 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (พิธีโกนผมนาค และพิธีบรรพชาสามเณร) (วันที่ 3 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 4 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 5 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 6 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 7 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 (วันที่ 8 มี.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
วันที่ 6 มีนาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
04.30-05.00

ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว  

 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 
05.00-06.00 ทำวัตรสวดมนต์  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 
06.00-07.15 บิณฑบาต  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 
07.15-09.00 ฉันภัตตาหารเช้า  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 
09.00-10.00 ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 
11.00-11.45 ฉันภัตตาหารเพล  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร
มาสเตอร์  ศรัณย์    ลักขณาพิพัฒน์
 
11.45-13.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
13.00-15.00 ศึกษาธรรมะและปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
15.30-16.00 ฉันน้ำปานะ  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
16.00-17.00 กวาดใบไม้บริเวณวัด  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
17.00-18.00 สรงน้ำ  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
18.00-19.00 อบรมหน้าแถว  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
19.00-20.00 ทำวัตรเย็น  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
20.00-21.00 ฉันน้ำปานะ  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 
21.00-04.30 ทำธุระส่วนตัว / จำวัด  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มาสเตอร์  สิงห์คำ    เจนจิตร์สันติ
มาสเตอร์  ตรินัยน์    พิชัยพรหม
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อมาสเตอร์บันทึกภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ