Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน        

- ออกแบบการจัดกิจกรรม     

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย            

- ดำเนินการจัดกิจกรรม        

 1) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ    

 2) ชมวีดิทัศน์เรื่องราววันวิสาขบูชา

 3) การทำบุญพระประจำวันเกิด

 4) การถวายสังฆทาน และปัจจัย         

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม   

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561)
- 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 17 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 21 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 22 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 24 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (21-25 พฤษภาคม 2561) (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-15.45

รับชมสาระความรู้วันวิสาขบูชาทางเว็บไซต์โรงเรียน และทำใบงานความรู้วันวิสาขบูชา ป.1-ป.6 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-6) มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์  
08.25-15.45

ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันวิสาขบูชา

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ