Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2) การหล่อเทียนพรรษา 

3) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

4) ชมวีดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

5) การทำบุญพระประจำวันเกิด

6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

7) การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และปัจจัย  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (18-26 กรกฎาคม 2561)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 2 ก.ค. 2561)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 3 ก.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 4 ก.ค. 2561)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 5 ก.ค. 2561)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 6 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 18 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 19 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 20 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 23 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 24 ก.ค. 2561)
- ตัวแทนครู และนักเรียน (คณะกรรมการนักเรียน ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 25 ก.ค. 2561)
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 26 ก.ค. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-15.45

- ชมวีดิทัศน์วันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษาจากเว็บไซต์โรงเรียน

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงาน

• เรื่องความสำคัญของ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และกิจกรรมที่ควรปฏิบัติใน ฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี

• เรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ต่อวันสำคัญทางศาสนา

- ความสำคัญ

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- หน้าที่ควรพึงปฏิบัติ

 ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6 มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์  
08.25-15.45 ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องใน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
มิส  ศิริขวัญ    วงศ์ศิริ
 
11.00-12.00

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หล่อเทียนพรรษา 

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
 
12.00-13.00

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หล่อเทียนพรรษา

 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  สุรวุธ    จำรัส
มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญชวนคุณครู มาสเตอร์และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ