Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.5 พิธีไหว้ครู +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.5 พิธีไหว้ครู
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู (วันที่ 25 พ.ค. 2561)
- การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6 มิ.ย. 2561)
- การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 7 มิ.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ซักซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ รับชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- พิธีไหว้ครู (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 มิ.ย. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
พิธีไหว้ครู
วันที่ 14 มิถุนายน 2561

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-08.25

เคารพธงชาติ / นักเรียนนั่งประจำที่กำหนด

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี  
08.25-08.30 ชมวีดิทัศน์วันไหว้ครู  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา  
08.30-10.00

- ประธานในพิธี (ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา) ผู้ร่วมบริหารมาถึงบริเวณพิธี (นักร้องประสานเสียง และนักเรียน ร้องเพลงมงฟอร์ตโรงเรียนที่เรารัก)

- ประธานในพิธีจุดเทียน เจิมหนังสือและคารวะอดีตภราดา อดีตคณะครูของโรงเรียน (ดนตรีไทยบรรเลง)

- ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

- ตัวแทนนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

- ตัวแทนนักเรียนมอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ เพื่อแสดงการคารวะผู้อำนวยการ ผู้ร่วมบริหารและคณะครูชั้น ป.1-ป.6 (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม, เพลงครู, เพลงครูกระดาษทราย)

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวบรรยายความรู้สึกต่อพระคุณครู

- ประธานในพิธีมอบรางวัล

 มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 มอบปลอกแขนแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูดีเด่น

 มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนเต็มเวลาโดยไม่มีสถิติขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา 2560

 มอบแหวนทองคำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีแก่ครู คณะกรรมการนักเรียน

- เสร็จพิธี (นักร้องประสานเสียง และนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม)

- นักเรียนมอบกรวยดอกไม้แด่คุณครู

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] การซ้อมบทกล่าวคำไหว้ครู คำปฏิญาณตนและร้องเพลงในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และให้เกียรติรับมอบพาน
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และให้เกียรติรับมอบพาน
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญท่านให้เกียรติรับมอบพาน พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูจัดดอกไม้เพื่อเตรียมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู
     มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สิงห์สา
     มาสเตอร์  ภาคภูมิ    สมินทรปัญญา
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(2)  
 
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ