Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน)

2) ลอยกระทงที่ท่าน้ำ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (16-23 พฤศจิกายน 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 22 ต.ค. 2561)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 19 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 20 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 21 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 22 พ.ย. 2561)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 23 พ.ย. 2561)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.15-09.30

การประดับโคมยี่เป็งหน้าห้องเรียน 

 อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
     
     
 
08.15-15.45

การทำโคมดอกไม้ ป.1-ป.2

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.2) มิส  จุฑามาศ    ค่วยเทศ  
08.15-15.45

การตกแต่งโคมล้านนา ป.3

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.3) มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล  
08.15-15.45

การประดิษฐ์กระทงใบตอง และลอยกระทง ป.4-ป.6

 ลานกิจกรรม(ลานมะเกี๋ยง) มิส  สมฤทัย    เทศวิศาล
มิส  รสสริน    มงคลเทพ
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ภาพประกอบใบเขียวขอเบิกงบประมาณกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ