Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (11 เมษายน 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมตามฐานสงกรานต์

2) ขบวนแห่พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

3) พิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (11 เมษายน 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ (วันที่ 27 มี.ค. 2562)
- กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ (วันที่ 11 เม.ย. 2562)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และกล่าวให้พรแก่ครูและนักเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) (วันที่ 11 เม.ย. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์
วันที่ 11 เมษายน 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-13.30

ฐานที่ 1 ความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน ป.1

 ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ  
13.00-13.30 ฐานที่ 1 ความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน ป.4  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ฝั่งประตู 2) มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ  
13.00-13.30

ฐานที่ 2 สรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป ป.2-ป.3

 ลานกิจกรรม(อัฒจันทร์วงกลม) มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
13.00-13.30 ฐานที่ 2 สรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป ป.5-ป.6  ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมหลังอาคารพิพิธภัณฑ์) มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง  
13.30-14.00 ฐานที่ 1 ความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน ป.2-ป.3  ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ  
13.30-14.00 ฐานที่ 1 ความเป็นมาของสงกรานต์/เกมพื้นบ้าน ป.5-ป.6  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ฝั่งประตู 2) มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ  
13.30-14.00 ฐานที่ 2 สรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป ป.1  ลานกิจกรรม(อัฒจันทร์วงกลม) มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
13.30-14.00 ฐานที่ 2 สรงน้ำนักบุญหลุยส์/พระพุทธรูป  ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมหลังอาคารพิพิธภัณฑ์) มาสเตอร์  นิมิตร    วรรณพริ้ง  
14.00-14.30

ฐานที่ 3 การเล่นน้ำสงกรานต์

 สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู  
14.30-14.45 นักเรียนพร้อมกันที่ MONTFORT SUNSHADEเพื่อตั้งขบวนแห่รดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส  ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น  
14.45-15.00

ขบวนแห่รดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส ผ่านอาคารพิพิธภัณฑ์ - แยกมารีย์ - อาคาร Simeon 1932 - GREEN DOME

 ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) มาสเตอร์  วิทยา    ดวงจิต  
15.00-15.30 ฐานที่ 4 สูมาคารวะและรดน้ำดำหัวคณะครูอาวุโส - การฟ้อนของนักเรียนกิจกรรมรำไทย - พิธีสูมาคารวะและรดน้ำดำหัว คณะครูอาวุโส - ตัวแทนครูอาวุโสกล่าวให้พรแก่คณะครูและนักเรียน  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ภาพประกอบใบเขียวขอเบิกงบประมาณกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
  - [บันทึกข้อความ] ขอออกแบบป้ายไวนิล วุฒิบัตร
  - [บันทึกข้อความ] ออกแบบป้ายไวนิล วุฒิบัตร
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
  - [บันทึกข้อความ] ขอแจ้งรายชื่อครูและมาสเตอร์ จัดเตรียมของสูมาคารวะและจัดเตรียมฐานสรงน้ำนักบุญหลุยส์ พระพุทธรูป เนื่องในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ