Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีแต่ละระดับชั้น

2) จัดกิจกรรมวันเด็กตามฐาน สาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหน่วยงานภายนอก

3) แจกขนมของขวัญวันเด็ก ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

4) การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็ก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (11 มกราคม 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมซุ้มขนมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 26 พ.ย. 2561)
- การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 7 ม.ค. 2562)
- การแข่งขันสแต็ค กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 9 ม.ค. 2562)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.10-08.20

อ่านสารของนายกรัฐมนตรี ป.1-ป.6

 ใต้อาคารมงฟอร์ต สนามฟุตซอล ศาลามารีย์ มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
 
13.00-14.00

การแข่งขันหมากรุกไทย

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/5) มาสเตอร์  ธนพงศ์    มงคล  
13.00-14.00

การแข่งขันหมากฮอส

 อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 1) มาสเตอร์  สมบูรณ์    คำฟู  
13.00-15.20 ฐานคิดเลขเร็ว  อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต) มาสเตอร์  สงกรานต์    แสงแก้ว  
13.00-15.20 ฐานประดิษฐ์สร้างสรรค์  ลานกิจกรรม(อัฒจันทร์วงกลม) มาสเตอร์  ฉัตรชัย    กาญจนะวรรธนะ  
13.00-15.20 ฐานกีฬามหาสนุก  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  ภูพสิทธิ์    ประกันทะ  
13.00-15.20 ฐาน Word Factory  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  อัมพร    พิมพิสาร  
13.00-15.20 ฐานเกมหรรษา  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  ณพวรรณ์    สุบินมิตร์  
13.00-15.20 ฐานวิทย์แสนสนุก  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  เกษสุดา    คำลุน  
13.00-15.20 ฐาน Eng. for Fun  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล) มิส  ไพจิต    โกมาสถิตย์  
13.00-15.20 ฐานสนุกกับภาษาจีน  ใต้อาคาร Simeon 1932 มิส  วิภาภรณ์    สุภารัตน์  
13.00-15.20 การแสดงความสามารถของนักเรียน  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มิส  วาลียา    อินทร์แก้ว  
13.00-15.20 ฐานการละเล่นพื้นบ้าน  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  ขรรค์ชัย    ริทู  
13.00-15.20 ฐานทักษะชีวิต  ลานหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ มาสเตอร์  ธนายุทธ    นามวงค์  
13.00-15.20 ฐานไอศกรีม  ซุ้มแปดเหลี่ยม มิส  นิภา    ฟองผล  
13.00-15.20 ฐานอิ่มอร่อย(สมาคมผู้ปกครองและครูฯ)  ลานกิจกรรม(MONTFORT SUNSHADE) มิส  พีรรัตน์    วิริยะนราทิพย์  
13.00-15.20 ฐานการแสดงความสามารถของสุนัขสงคราม (กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี)  สนามกีฬา(สนามฟุตบอล ) มาสเตอร์  แดน    สุวรรณ  
13.00-15.20 ฐานการดับเพลิงเบื้องต้นในครัวเรือน (ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่)  สนามกีฬา(สนามวอลเล่ย์บอล) มาสเตอร์  เขมภพ    วงค์จี๋  
13.00-15.20 ฐานพิชิตไฟป่า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16)  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มาสเตอร์  ณธภัท    ภูษิมงคลกุล  
13.00-15.20 ฐานครูตำรวจแดร์ (สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่)  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์) มาสเตอร์  นัฐพล    เครือสาร  
13.00-15.20 ฐานปฏิบัติการหน่วยจู่โจมพิเศษ (กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 5)  ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME ) มาสเตอร์  สุวิทย์    ปัญโญกลาง  
15.20-15.35

นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด

 รอบบริเวณโรงเรียน มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 
15.35-15.45

นักเรียนขึ้นห้องเรียนสวดมนต์

 อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6) มาสเตอร์  อนุชา    จำปามณี
มาสเตอร์  ธันวา    สุวรรณชื่น
มิส  ธณัฐวรรณ    โอวาทสาร
มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
 

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [หนังสือเข้า] สนับสนุนการแสดงสุนัขตำรวจ
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายซุ้มขนม กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุม
  - [บันทึกข้อความ] ภาพประกอบใบเขียวขอเบิกงบประมาณกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  - [บันทึกข้อความ] รายละเอียดการจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  - [บันทึกข้อความ] กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฐานอิ่มอร่อย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมฐานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
  - [บันทึกข้อความ] ขอเชิญเข้าร่วมฐานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
     มาสเตอร์  จุมพฏ    สืบจ้อน
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(4)  
   
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ