Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.5 การบริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน +

6.5.1 ศึกษาข้อมูลการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ศึกษาแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการงานเทคโนฯ

6.5.2 วางแผนการดำเนินงานเผยแพร่ข่าวสาร

6.5.3 ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารตามที่ได้วางแผน หรือตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอ

6.5.4 ประเมิน สรุปผลการดำเนิน งาน และนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์
กำหนดการ
ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน ฝึกอบรมทักษะการถ่ายภาพ   มาสเตอร์  บรรจง    ปิยศทิพย์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(172)  
                                                                                                                                                                           
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ