Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด +

กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานห้องสมุด ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  อรกนก    เลิศธนาผล
กำหนดการ
7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม (สุรีย์พร)
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2561 ครูสุภาภรณ์ กำลัง
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2561 (ครูอุไร ชัยคำวัง)
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปงานประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2561 (อรกนก)
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปงานประจำวัน เดือนมิถุนายน (สุรีย์พร)
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปงานประจำวัน เดือนมิถุนายน 2561 (ครูอุไร ชัยคำวัง)
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปงานประจำเดือน ครูสุรีย์พร
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปงานรายเดือนครั้งที่ 1_15 พ.ค.-20 มิ.ย. 2561 ครูสุภาภรณ์
  - [บันทึกข้อความ] ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ปีการศึกษา 2561
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ