Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ +

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ 

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 

6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้             

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการ

6.1.7 นำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย ฝ่าย : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย
กำหนดการ
ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
17.00-18.00 ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1) มิส  ฉวีวรรณ    ศรีอุทัย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ