Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค) +

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) กิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้าน

2) กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  3) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติ    

  4) กิจกรรมการบริจาคฝาอะลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

  5) กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (ร่วมTQA.1.2ค)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 23 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 30 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 31 พ.ค. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 4 มิ.ย. 2561)
- กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 5 มิ.ย. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.4-ป.6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ป.1-ป.3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 มิ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 ก.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 4 (วันที่ 3 ส.ค. 2561)
- โรงเรียนไปรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 7 ส.ค. 2561)
- นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 10 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 5 (วันที่ 24 ส.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 6 (วันที่ 7 ก.ย. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 ก.ย. 2561)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 17 ก.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 7 (วันที่ 26 ต.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 8 (วันที่ 9 พ.ย. 2561)
- สภานักเรียนพร้อมกับตัวแทนนักเรียนบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันที่ 28 พ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 9 (วันที่ 30 พ.ย. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 10 (วันที่ 7 ธ.ค. 2561)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 11 (วันที่ 11 ม.ค. 2562)
- มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) (วันที่ 18 ม.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 12 (วันที่ 25 ม.ค. 2562)
- ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 13 (วันที่ 8 ก.พ. 2562)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.4-ป.6 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
- มอบรางวัลกิจกรรมการพับกล่องนม ป.1-ป.3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 18 ก.พ. 2562)
แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุทธิรักษ์    ศรีวรรณ
กำหนดการ
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.25-15.45

- รับชมสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์

- การประกวดผลงานสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหัวข้อ มงฟอร์ตร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การประกวดระบายสีภาพและบอกวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ รักษ์โลก รักษ์ธรรมชาติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประกวดระบายสีและบอกวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด หัวข้อ มงฟอร์ตรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประกวดวาดภาพชีวิตฉันผูกพันกับต้นไม้ หัวข้อ MCP ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประกวดวาดภาพและบอกประโยชน์ของพืชสมุนไพร หัวข้อ พืชสมุนไพรโครงการหลวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประกวดวาดภาพและเขียนเนื้อเรื่องจากภาพ หัวข้อ Let’s Save the World together
 

 ห้องเรียนพื้นฐาน ป.1-ป.6 มิส  เกษสุดา    คำลุน  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ